en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Parametry metaboliczne u dzieci z chorobą Cushinga i ich związek z remisją choroby

Elżbieta Moszczyńska
1
,
Marta Baszyńska-Wilk
1
,
Agnieszka Bogusz-Wójcik
1
,
Katarzyna Pasternak-Pietrzak
1
,
Maria Mazur
1
,
Marta Wysocka-Mincewicz
1

1.
Department of Endocrinology and Diabetology, The Children's Memorial Health Institute, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (3): 156-165
Data publikacji online: 2023/08/16
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Powikłania metaboliczne są istotnym problemem w chorobie Cushinga (CD), są one związane ze zwiększoną śmiertelnością wśród pacjentów.

Cel pracy
Porównanie parametrów metabolicznych u pacjentów z CD i otyłością prostą oraz ocena wpływu remisji na gospodarkę węglowodanową i lipidową.

Materiał i metody
W retrospektywnym badaniu 32 pacjentów (w wieku 5 do 17 lat) z CD zostały ocenione dane antropometryczne, parametry laboratoryjne jak poziom cholesterolu, glukozy i insuliny w doustnym teście obciążenia glukozą (OGTT). Wyniki uzyskano w momencie rozpoznania oraz po przezklinowej operacji przysadki (TSS), która doprowadziła do remisji. Dane porównano z grupą kontrolną dobraną pod względem wieku i wskaźnika masy ciała.

Wyniki
W chwili rozpoznania u 40% pacjentów zdiagnozowano nieprawidłową tolerancję glukozy (IGT), 6,7% cukrzycę (DM), 3% nieprawidłową glikemię na czczo (IFG). W profilu lipidów 81% pacjentów prezentowało podwyższony poziom cholesterolu całkowitego (TC), 66,7% lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL-c), 64% trójglicerydów (TG). Po TSS tylko u jednego dziecka wykryto IGT. Pacjenci mieli niższy poziom glukozy w 0 minucie ('), 30’, 90’ i 120’ oraz niższy poziom insuliny w 0’, 30’ i 90’ OGTT, jak również niższy poziom TC i LDL-c w porównaniu do okresu przed TSS. Wykazano istotne statystyczne różnice między grupą badaną a kontrolną w stężeniu insuliny we wszystkich punktach czasowych OGTT, w poziomie glukozy na czczo i w 90’. Stężenie TC, LDL-c i TG były wyższe w grupie z CD.

Wnioski
Remisja istotnie wpływa na poprawę parametrów metabolicznych. U dzieci z CD do utrzymania normoglikemii konieczny jest wyższy poziom insuliny niż u pacjentów z otyłością prostą.Introduction
Complications of Cushing disease (CD), like diabetes and lipid disturbances, are the risk factors for higher morbidity and mortali-ty. The study aimed to compare the metabolic status of patients with CD with obese children and assessed the impact of remission on metabolic consequences.

Material and methods
This retrospective study analyzed 32 patients (aged 5 to 17 years) with CD. We evaluated anthropometric data and laboratory parameters - cholesterol fractions, glucose, and insulin levels in an oral glucose tolerance test (OGTT). Results were obtained at the moment of diagnosis and after transsphenoidal pituitary surgery (TSS), leading to remission. The data were compared with the age-matched and body mass index-matched control groups.

Results
At diagnosis, 40% of patients had impaired glucose tolerance (IGT), 6.7% diabetes (DM), and 3% impaired fasting glucose (IFG). In the lipids profile, 81% of patients presented elevated total cholesterol (TC), 66.7% low-density lipoprotein (LDL-c), and 64% triglycerides (TG). After TSS, we detected only one child with IGT. Patients had lower glucose levels in 0 minutes ('), 30’, 90’,120’, insulin levels in 0’, 30’, and 90’ of OGTT, and lower TC and LDL-c than before TSS. There were statistically significant differences between the study and the control group in insulin levels at all-time points of the OGTT, fasting glucose levels, and 90' of the test. TC, LDL-c, and TG were statistically higher in the CD group.

Conclusions
Remission significantly impacts improving metabolic parameters. Patients with CD require a higher insulin level to maintain normoglycemia than patients with obesity.

słowa kluczowe:

dzieci, cukrzyca, otyłość, choroba Cushinga, parametry metaboliczne


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.