eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poczucie koherencji a wsparcie społeczne u osób z problemem alkoholowym

Krystyna Kurowska
,
Iwona Wróblewska

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Aaron Antonovsky uważa, że poczucie koherencji (SOC) to prozdrowotna postawa człowieka wobec stresu i własnych zasobów
odpornościowych. Z koncepcji tej wynika, że wysokie SOC może wpływać na umiejętność obrony organizmu przed stosowaniem antyzdrowotnych
sposobów unikania stresu, w tym nadużywania alkoholu. W trudnej sytuacji ułatwia ono także wykorzystanie otrzymywanego
wparcia społecznego.

Cel pracy. Celem badań było określenie poziomu SOC i otrzymywanego wsparcia społecznego u osób z problemem alkoholowym.

Materiał i metody. Przebadano 65 pacjentów z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Poczucie
koherencji oceniono za pomocą kwestionariusza orientacji życiowej SOC-29, a pomiar wsparcia społecznego skalą Kmiecik-Baran.

Wyniki. Badani różnili się poziomem poczucia koherencji. Zdecydowanie najsilniejsze różnice były widoczne w poziomie zrozumienia
oraz w rodzaju otrzymywanego wsparcia społecznego, zwłaszcza wartościującego i emocjonalnego. Osoby bardziej zaradne otrzymywały
więcej wsparcia wartościującego i instrumentalnego.

Wnioski. Określenie poziomu SOC i zakresów otrzymywanego wsparcia może posłużyć jako wykładnik w planowaniu opieki nad pacjentem
na różnych etapach choroby alkoholowej.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 86–91

Introduction. In Aaron Antonovsky’s opinion, the sense of coherence (SOC) is a pro-health attitude towards stress and resistance resources.
With his concept shows that a high SOC may affect the ability to defend against the use of antihealthy ways of avoiding stress, and this
undoubtedly is alcohol abuse. In a difficult situation also facilitates the use of social favor of support received.

Aim of the study. The aim of the study was to estimate the levels of SOC and social support in people with alcohol problem.

Material and methods. The study included 65 patients of Provincial Addiction and Co-addiction Treating Center in Toruń. SOC was assessed
using Antonovsky questionnaire (SOC-29) and the social support was measured using Kmiecik-Baran scale.

Results. Respondents differed in the level of SOC. Definitely the strongest differences were apparent in the clarity and level of social
support received, especially the evaluativeand emotional. Older, more resourceful receive more evaluative and instrumental support.

Conclusions. Estimation of SOC and scopes of support may become a prognostic determinant in care of a patient at different stages of
disease.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 86–91
słowa kluczowe:

poczucie koherencji (orientacja życiowa; SOC); wsparcie społeczne; choroba alkoholowa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe