eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne osób kwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego

Krystyna Kurowska
,
Dominika Trzeciak
,
Mariola Głowacka
,
Danuta Ponczek

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 4: 130-135
Data publikacji online: 2011/02/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp : Poczucie koherencji jest złożoną strukturą poznawczą wyjaśniającą związek zachowań zdrowotnych ze zdrowiem. Wysokie daje wiarę w sens życia, jego uporządkowanie, przewidywalność, co sprawia, że chce się być zdrowym i sprawnie funkcjonować. Celem badań było określenie poziomu poczucia koherencji oraz zachowań zdrowotnych u osób poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym.

Materiał i metody : Przebadano 66 pacjentów Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Po­czucie koherencji oceniano za pomocą kwestionariusza SOC-29, a zachowania zdrowotne przy użyciu inwentarza zachowań zdrowotnych (IZZ).

Wyniki : Badani nie różnili się między sobą poziomem poczucia koherencji i zachowaniami zdrowotnymi, natomiast byli znacznie zróżnicowani pod względem poziomu zaradności, prawidłowych nawyków żywieniowych, zachowań pro­fi­lakty­cz­nych i praktyk zdrowotnych.

Wnioski : Otrzymane wyniki mogą posłużyć jako materiał edukacyjny dla personelu medycznego w celu wprowadzenia modyfikacji w stylu życia pacjentów, u których wystąpiły dolegliwości układu krążenia, a także w celu odpowiedniego przygotowania chorych do zabiegu kardiochirurgicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sfery psychicznej, gdyż odgrywa ona niezwykle istotną rolę.

Introduction : Sense of coherence is a construct that explains the connection of health behaviour with health. High sense of coherence gives a faith in the meaning of life, its order, predictability – which brings about willingness to be healthy and function proficiently. The aim of the research was to gauge the level of the sense of coherence and health behaviour of the patients hospitalized due to cardiosurgical operation.

Material and methods : Sixty-six patients from Cardiosurgery Clinic of University Hospital number 1 in Bydgoszcz were examined. Sense of coherence was evaluated by means of questionnaire SOC-29 and health behaviour measurement – Health Behaviour Inventory.

Results : Examined patients did not differ from each other in sense of coherence and health behaviour, however they were significantly different as far as the level of resourcefulness, healthy eating habits, preventive behaviour and health practices are concerned.

Conclusions : Received results may serve as educational material for medical personnel in order to initiate modification in patient’s life style who suffer from circulatory system ailments. It may also be useful to appropriate preparation of patients for cardiosurgical operation, especially the psychical sphere because this sphere plays a significant role.
słowa kluczowe:

poczucie koherencji, zachowania zdrowotne, kardiochirurgia

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.