eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poczucie koherencji i więź z Bogiem osób chorych onkologicznie a ich jakość życia

Karolina Szatkowska
1
,
Ewelina Dreger
1
,
Małgorzata Anna Basińska
1

1.
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 37–46
Data publikacji online: 2016/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Poczucie koherencji oraz więź z Bogiem to istotne zasoby osobiste, szczególnie w kontekście jakości życia.

Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, czy istnieje związek między wymienionymi zasobami osobistymi – poczuciem koherencji i więzią z Bogiem – a jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia osób chorych onko­logicznie.

Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów Centrum Onkologii chorujących na nowotwór, w wieku 23–76 lat. Metodami pomiaru zmiennych były: Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29), Kwestionariusz Więzi z Bogiem, Kwestionariusz EORTC QLQ-C30 (version 3.0) oraz ankieta.

Wyniki: Wyniki badań wskazują na istnienie zależności między poczuciem koherencji i więzi z Bogiem chorych onkologicznie a ich jakością życia. Wśród czynników społeczno-demograficznych płeć badanych różnicowała ich jakość życia, natomiast wiek korelował pozytywnie z ogólnym wskaźnikiem jakości życia. Silne poczucie koherencji korelowało istotnie z wyższym poziomem jakości życia, lepszym funkcjonowaniem poznawczym, emocjonalnym oraz funkcjonowaniem w rolach. Wzrost zaufania w relacji do Boga wiązał się z większym zadowoleniem z funkcjonowania w rolach, a wraz ze wzrostem nasilenia lęku w relacji do Boga osoby chore gorzej oceniały własne funkcjonowanie społeczne oraz odczuwały liczniejsze objawy somatyczne.

Wnioski: Wyniki badań pozwalają traktować poczucie koherencji oraz więź z Bogiem jako istotne zasoby osobiste osób chorych onkologicznie, które odgrywają rolę predyktorów jakości życia.

Introduction: The sense of coherence and the attachment to God are important personal resources, particularly as far as the quality of life domain is concerned.

Aim: The aim of the study was to evaluate the relation between the sense of coherence and the attachment to God with the quality of life among the oncological patients.

Material and methods: The study included 50 patients of the Oncology Centre, aged 23-76. The viariables were measured with Sense of Coherence Scale (SOC-29), Attachment to God Questionnaire, EORTC QLQ-C30 Questionnaire (version 3.0) and a survey.

Results: The results indicated the relation between the sense of coherence and attachment to God with the quality of life among the oncological patients. Respondent patients’ quality of life differed in socio-demographic factors sex, whereas age was positively related to quality of life. Strong sense of coherence was significantly related to a higher quality of life, better cognitive, emotional and role functioning. The increase of trust in relationship to God is correlated to better role functioning, whereas greater anxiety in relationship to God decreases social functioning and intensifies somatic symptoms.

Conclusions: The results of this study permit to look upon the sense of coherence and the attachment to God as important personal resources of oncological patients and as predictors of the quality of life.
słowa kluczowe:

jakość życia, poczucie koherencji, więź z Bogiem, chorzy onkologicznie

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.