eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poczucie koherencji i więź z Bogiem osób chorych onkologicznie a ich jakość życia

Karolina Szatkowska, Ewelina Dreger, Małgorzata Anna Basińska

Psychoonkologia 2016, 20 (1): 37–46
Data publikacji online: 2016/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Poczucie koherencji oraz więź z Bogiem to istotne zasoby osobiste, szczególnie w kontekście jakości życia.

Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, czy istnieje związek między wymienionymi zasobami osobistymi – poczuciem koherencji i więzią z Bogiem – a jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia osób chorych onko­logicznie.

Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów Centrum Onkologii chorujących na nowotwór, w wieku 23–76 lat. Metodami pomiaru zmiennych były: Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29), Kwestionariusz Więzi z Bogiem, Kwestionariusz EORTC QLQ-C30 (version 3.0) oraz ankieta.

Wyniki: Wyniki badań wskazują na istnienie zależności między poczuciem koherencji i więzi z Bogiem chorych onkologicznie a ich jakością życia. Wśród czynników społeczno-demograficznych płeć badanych różnicowała ich jakość życia, natomiast wiek korelował pozytywnie z ogólnym wskaźnikiem jakości życia. Silne poczucie koherencji korelowało istotnie z wyższym poziomem jakości życia, lepszym funkcjonowaniem poznawczym, emocjonalnym oraz funkcjonowaniem w rolach. Wzrost zaufania w relacji do Boga wiązał się z większym zadowoleniem z funkcjonowania w rolach, a wraz ze wzrostem nasilenia lęku w relacji do Boga osoby chore gorzej oceniały własne funkcjonowanie społeczne oraz odczuwały liczniejsze objawy somatyczne.

Wnioski: Wyniki badań pozwalają traktować poczucie koherencji oraz więź z Bogiem jako istotne zasoby osobiste osób chorych onkologicznie, które odgrywają rolę predyktorów jakości życia.

Introduction: The sense of coherence and the attachment to God are important personal resources, particularly as far as the quality of life domain is concerned.

Aim: The aim of the study was to evaluate the relation between the sense of coherence and the attachment to God with the quality of life among the oncological patients.

Material and methods: The study included 50 patients of the Oncology Centre, aged 23-76. The viariables were measured with Sense of Coherence Scale (SOC-29), Attachment to God Questionnaire, EORTC QLQ-C30 Questionnaire (version 3.0) and a survey.

Results: The results indicated the relation between the sense of coherence and attachment to God with the quality of life among the oncological patients. Respondent patients’ quality of life differed in socio-demographic factors sex, whereas age was positively related to quality of life. Strong sense of coherence was significantly related to a higher quality of life, better cognitive, emotional and role functioning. The increase of trust in relationship to God is correlated to better role functioning, whereas greater anxiety in relationship to God decreases social functioning and intensifies somatic symptoms.

Conclusions: The results of this study permit to look upon the sense of coherence and the attachment to God as important personal resources of oncological patients and as predictors of the quality of life.
słowa kluczowe:

jakość życia, poczucie koherencji, więź z Bogiem, chorzy onkologicznie

referencje:
Heszen-Klemens I. Psychologia medyczna. Uniwersytet Śląski, Katowice 1983.
de Walden-Gałuszko K. Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii: psychologiczne aspekty choroby nowotworowej, umierania i śmierci. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1992.
Olszewski W. Podstawy patologii nowotworów. W: Meder J (red.). Podstawy onkologii klinicznej. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011; 29-40.
de Walden-Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
Heszen-Niejodek I. Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1990.
Izdebski P. Funkcjonowanie osób z chorobą nowotworową po chemioterapii. Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998.
Juczyński Z. Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. W: de Walden-Gałuszko K (red.). Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000; 23-44.
Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2008; 89: 467-470.
Majkowicz M. Problemy i perspektywy oceny jakości życia w chorobie nowotworowej (ujęcie krytyczne). W: de Walden-Gałuszko K (red.). Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000; 141-148.
Cieślik A. Analiza jakości życia chorych na astmę oskrzelową. Studia Medyczne 2012; 26: 39-47.
Heszen-Niejodek I. Jakość życia w badaniach psychologicznych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996; 29: 251-255.
Heszen I, Sęk H. Pojęcie zdrowia a pojęcia bliskoznaczne. W: Heszen I, Sęk H (red.). Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012; 55-59.
Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health 2011; 46: 25-31.
Daszykowska J. Jakość życia w koncepcjach związanych ze zdrowiem. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006; 2: 122-128.
Wnuk M, Marcinkowski JT. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Hygeia Public Health 2013; 48: 274-278.
Steuden S, Okła W. Wprowadzenie w problematykę jakości życia. W: Steuden S, Okła W (red.). Jakość życia w chorobie. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006; 5-11.
Baranowska A, Krajewska-Kułak E, Szyszko-Perłowska A i wsp. Problemy jakości życia w dermatologii. Nursing Topics 2011; 19: 109-115.
Sołtys M. Elastyczne radzenie sobie ze stresem a subiektywna ocena stanu zdrowia wśród osób chorych przewlekle: pośrednicząca rola dobrostanu duchowego oraz wieku. W: Basińska MA (red.). Elastyczne radzenie sobie ze stresem w zdrowiu i w chorobie. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015.
de Walden-Gałuszko K. Problemy w ocenie jakości opieki paliatywnej. W: de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M (red.). Ocena jakości opieki paliatywnej w teorii i praktyce. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2000; 3-12.
Heszen I, Sęk H. Psychologiczno-społeczny kontekst zdrowia i choroby. W: Heszen I, Sęk H (red.). Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012; 160-176.
Borys B. Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Medycyny Rodzinnej 2010; 4: 44-52.
Heszen-Niejodek I, Gruszczyńska E. Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny 2004; 1: 15-31.
Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995.
Szymona K. Zaburzenia nerwicowe a poczucie koherencji. Czynniki chroniące przed zachorowaniem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej, Łódź 2008.
Heszen I, Sęk H. Model salutogenetyczny i jego znaczenie dla psychologii zdrowia. W: Heszen I, Sęk H (red.). Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012; 75-89.
Marchwicki P. Teoria przywiązania J. Bolby’ego. Seminare 2006; 23: 365-383.
Harwood RL, Miller JG, Irizarra NL. Culture and attachment: perceptions of the childin context. Guilford Press, New York 1995.
Ainsworth MD, Blehar MC, Waters E, Wall S. Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum, New York 1987.
Kirkpatrick LA. An attachment-theory approach to the psychology of religion. International Journal for the Psychology of Religion 1992; 2: 3-28.
Cassibba R, Granqvist P, Costantini A, Gatto S. Attachment and god representations among lay Catholics, priests, and religious: A matched comparison study based on the adult attachment interview. Dev Psychol 2008; 44: 1753-1763.
Granqvist P, Kirkpatrick LA. Attachment and religious representations and behavior. W: Cassidy J, Shaver PR (red.). Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications. Guilford Press, New York 2008; 906-933.
Miner HH. Back to the basics in attachment to God: Revising theory in light of theology. Journal of Psychology and Theology 2007; 35: 112-122.
Kirkpatrick LA, Shaver PR. Attachment theory and religion: Childhood attachments, religious beliefs, and conversion. Journal for the Scientific Study of Religion 1990; 29: 315-334.
Granqvist P. Building a bridge between attachment and religious coping: Tests of moderators and mediators. Mental Health, Religion, and Culture 2005; 8: 35-47.
Granqvist P, Ivarsson T, Broberg AG, Hagekull B. Examining relations among attachment, religiosity, and new age spirituality using the Adult Attachment Interview. Dev Psychol 2007; 43: 590-601.
Reinert DF, Edwards CE. Attachment Theory, Childhood Mistreatment, and Religiosity. Psychology of Religion and Spirituality 2009; 1: 25-34.
Kirkpatrick LA. A longitudinal study of changes in religious belief and behavior as a function of individual differences in adult attachment style. Journal for the Scientific Study of Religion 1997; 36: 207-217.
Ponczek D, Nowicki A, Zegarski W, Banaszkiewicz Z. Ocena jakości życia chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka odbytnicy w aspekcie czynników społeczno-demograficznych. Współcz Onkol 2006; 10: 164-170.
Tobiasz-Adamczyk B, Zapała J, Zawisza K, Bronicki T. Wiek a zachowania w chorobie wśród pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Gerontologia Polska 2007; 15: 82-89.
Tylka J, Bajcar E. Socjo-psychologiczne wyznaczniki jakości życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Sztuka Leczenia 2004; 12: 9-20.
Kozaka J. Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika. Psychoonkologia 2002; 6: 13-19.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe