ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Polska adaptacja Gotlandzkiej Skali Męskiej Depresji (GDMS) Wolfganga Rutza

Jan Chodkiewicz

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (1): 13-23
Data publikacji online: 2017/06/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Koncepcja męskiej depresji W. Rutza zakłada dominację w obrazie klinicznym depresji objawów atypowych, przede wszystkim złości, zachowań agresywnych i ryzykownych oraz używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w miejsce obniżenia nastroju i braku aktywności. Jedną z metod pomiaru tej depresji jest Gotlandzka Skala Męskiej Depresji (Gotland Male Depression Scale – GDMS). Celem przeprowadzonych badań była polska adaptacja tej skali.

Metody: W badaniach wzięło udział łącznie 551 mężczyzn. Wśród nich u 400 nie występowały obecnie ani w przeszłości zdiagnozowane zaburzenia psychiczne i poważne choroby somatyczne. Zbadano również 60 mężczyzn ze zdiagnozowaną depresją oraz 91 uzależnionych od alkoholu. W badaniach, obok walidowanej metody, zastosowano Inwentarz Depresji Becka (Beck Depression Inventory – BDI), Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia Goldberga (podskalę – objawy depresji) (General Health Questionnaire – subscale – symptoms of depression – GHQ-28) oraz Skalę Bólu Psychicznego Holdena i wsp.

Wyniki: Eksploracyjna analiza czynnikowa oraz analiza konfirmacyjna wskazują, że polska wersja metody charakteryzuje się strukturą jednoczynnikową. Pozycja 13. najsłabiej koreluje z wynikiem ogólnym. Współczynnik α Cronbacha wynosił od 0,85 w grupie osób zdrowych do 0,88 w grupie osób uzależnionych od alkoholu. Skala GDMS wykazuje silne związki z BDI oraz GHQ-28 – podskalą depresji. Metoda dobrze różnicuje osoby zdrowe, uzależnione od alkoholu i z rozpoznaną depresją.

Wnioski: Polska wersja metody charakteryzuje się zadowalającą rzetelnością i trafnością. Metodę można polecać zarówno do stosowania w analizach naukowych, jak i w badaniach przesiewowych.

Purpose: The concept of male depression by W. Rutz assumed the dominance, in the clinical picture of depression, atypical symptoms, especially anger, aggressive and risky behavior and the use of alcohol and other psychoactive substances instead of depressed mood and inactivity. One method for measuring this kind of depression is the Gotland Scale of Male Depression (GDMS). The aim of the study was Polish adaptation of the scale.

Methods: The study involved a total of 551 men. Among them, in 400, there were no mental disorders (at present and in the past) and serious somatic illnesses. Also examined 60 men diagnosed with depression, and 91 alcohol-dependent. The validated method, Beck Depression Inventory (BDI), General Health Questionnaire – GHQ-28 (subscale – symptoms of depression) and Scale of Psychache by Holden et al. were used in the study.

Results: Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) indicated that the Polish version of the method is characterized by a one factor structure. Item number 13 correlates with general score very poorly. Cronbach’s α coefficient ranged from 0.85 in the healthy control group to 0.88 in patients with alcohol dependence. GDMS had a strong relationship with BDI and the GHQ-28 (depression subscale). The method differentiate healthy people, addicted to alcohol and people with depression very properly.

Conclusions: Polish version of the method is characterized by satisfactory reliability and validity. The method can be recommended for use in both scientific research and screening as well.
słowa kluczowe:

męska depresja, skala GDMS, polska adaptacja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe