eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poszukiwanie wiedzy na temat własnej choroby oraz stosowanie alternatywnych metod terapii wśród pacjentów poddawanych radioterapii

Katarzyna Bielesz
,
Dawid Plutowski
,
Filip Sokołowski
,
Wojciech Strzelczyk
,
Anna Kieszkowska-Grudny
,
Monika Rucińska

Psychoonkologia 2015, 2: 43–48
Data publikacji online: 2015/09/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Rozpoznanie choroby nowotworowej, jej rozwój i leczenie powodują wiele problemów natury fizycznej i psychicznej, w tym lęk, który może wzbudzać w chorym potrzebę poszukiwania dodatkowych informacji dotyczących choroby i jej leczenia oraz skłaniać do stosowania alternatywnych, niekonwencjonalnych terapii. Celem pracy była ocena chęci i sposobu pogłębiania wiedzy na temat własnej choroby i jej leczenia oraz stosowania niekonwencjonalnych metod terapii przez pacjentów z chorobą nowotworową poddawanych radioterapii z założeniem radykalnym.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 101 pacjentów w wieku 26–80 lat. Posłużono się ankietą stworzoną na potrzeby badania przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyniki: Większość ankietowanych pacjentów (83%) wykazywała chęć poszerzania wiedzy na temat własnej choroby. Najczęściej wskazywanym źródłem dodatkowej wiedzy były gazety i czasopisma, następnie telewizja oraz rozmowy z bliskimi i znajomymi. Wśród osób nieposzukujących dodatkowych informacji na temat choroby byli głównie mężczyźni z wykształceniem podstawowym i zawodowym, pracujący fizycznie, mieszkający na wsi i w małych miastach. Do stosowania medycyny niekonwencjonalnej przyznało się 20% pacjentów. W trakcie choroby badani pacjenci rzadko (tylko 29% respondentów) korzystali z pomocy i wsparcia rehabilitanta, pracownika socjalnego, psychologa, psychoterapeuty czy duchownego.

Wnioski: Zasadne wydaje się rozpowszechnianie rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat nowotworów w ogólnie dostępnych mediach (gazety, czasopisma, telewizja). Celowe jest również zwrócenie uwagi pacjentów na możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej, socjalnej i duchowej, która jest coraz częściej dostępna na oddziałach onkologicznych.

Introduction: Diagnosis of cancer, its development and anticancer treatment results in many physical and mental problems, including anxiety, which may induce need to seek additional information regarding the disease and its treatment, and the use of alternative, non-conventional therapy. The aim of the study was to assess the willingness and way of broadening knowledge about the disease and treatment, and the use of unconventional therapies by cancer patients undergoing radical radiotherapy.

Material and methods: One hundred and one cancer patients (aged 26–80 years) were recruited into the study. We used a research form created for this study by members of the Students’ Scientific Circle at the Oncology Department, University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

Results: A majority of patients (83%) showed a desire to expand knowledge about their disease. Most frequently indicated source of additional knowledge were newspapers and magazines, then television and talks with relatives and friends. Men with primary and vocational education, working physically, living in villages and small towns most often not seeking additional information. The 20% of patients admitted the use of non-conventional medicine. Patients rarely (only 29% of respondents) received the help and the support from physiotherapists, social workers, psychologists, psychotherapists or priests.

Conclusions: The accurate and understandable information about cancer required therefore needs to be diffused in the most available media (newspapers, magazines, television). It is appropriate to draw patients’ attention to the opportunity to use the professional psychological, social and spiritual help, which is increasingly available on the oncological hospitals.
słowa kluczowe:

poszukiwanie informacji na temat choroby nowotworowej, poziom wiedzy, zainteresowanie alternatywnymi terapiami

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.