eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom satysfakcji z życia i poczucia własnej skuteczności w grupie pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym

Elżbieta Kozłowska
1
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Maria T. Szewczyk
1

  1. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 96-101
Data publikacji online: 2022/12/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem pracy jest określenie poczucia satysfakcji z życia i poziomu poczucia własnej skuteczności w grupie pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym.

Materiał i metody
Badaniem objęto 112 chorych dorosłych będących w okresie okołooperacyjnym (po resekcji jelita) oraz 100-osobową grupę kontrolną. Badanie polegało na wypełnieniu kwestionariusza własnego, standaryzowanej skali satysfakcji z życia oraz skali uogólnionej własnej skuteczności (GSES).

Wyniki
Wśród ankietowanych pacjentów kobiety stanowiły 51% (109 osób), a mężczyźni 49% (104 osoby). Brak podstaw do stwierdzenia zależności płci jako zmiennej (p = 0,169). Wiek badanych osób wahał się 19–92 lata. Najmłodszą grupę stanowili pacjenci z chorobami zapalnymi jelit, średnia wieku x = 38,976 ±14,4. Mediana w grupach różniła się istotnie (p = 0,000). Stopień satysfakcji z życia determinowany jest przez wiek i wykształcenie. W badaniach własnych wiek miał kluczowy wpływ na zadowolenie. Im starszy respondent, tym jego satysfakcja z życia niższa (p < 0.001). W wyniku analizy GSES okazało się, że 123 badanych (56%) prezentowało wysoki poziom poczucia własnej skuteczności, poziom przeciętny 25 osób (12%), a niski 65 (32%) ankietowanych.

Wnioski
Stopień satysfakcji z życia determinowany był przez wiek i wykształcenie. Im wyższy poziom wykształcenia, tym większa satysfakcja z życia badanych. Im starszy respondent, tym jego satysfakcja z życia była niższa. Wysoką własną skutecznością charakteryzowali się ankietowani z wyższym wykształceniem, aktywni zawodowo. Niska własna skuteczność najczęściej współwystępowała w grupie rencista/emeryt.Introduction
To determine the sense of life satisfaction and the level of self-efficacy in the group of patients hospitalized in the surgical ward.

Material and methods
The study involved 112 adult patients, in the perioperative period, after bowel resection procedures, and a 100-person control group. The study consisted in completing a self-questionnaire, the Standardized Life Satisfaction Scale (SWLS), and the Generalized Self-Efficacy Scale (GSES).

Results
Among the surveyed patients, women constituted 51% and men 49%. The age of the respondents varied, ranging from 19 to 92 years. The youngest group were patients with inflammatory bowel diseases, with a mean age of 38.976 ±14.4 years. The median in the groups differed significantly (p = 0.000). The degree of life satisfaction is determined by age and education. In the authors’ own research, age had a key influence on satisfaction. The older the respondent, the lower their satisfaction with life (p < 0.001). As a result of the GSES analysis, it turned out that 123 (56%) of the respondents showed a high level of self-efficacy, an average level was reached by 25 (12%), and a low level by 65 (32%).

Conclusions
The degree of satisfaction with life was determined by age and education. The higher the level of education, the greater the life satisfaction of the respondents. The older the respondent, the lower their satisfaction with life. The professionally active respondents with higher education were characterized by their own high effectiveness. Low self-efficacy most often coexisted in the pensioner/retiree group.

słowa kluczowe:

satysfakcja z życia, choroby jelit, skuteczność własna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.