en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pozytywny wpływ modyfikacji stylu życia na poziom wybranych mio- i chemokin u dzieci z otyłością w okresie przedpokwitaniowym

Agnieszka Kozioł-Kozakowska
1
,
Małgorzata Wójcik
2
,
Dominika Januś
2
,
Jerzy Starzyk
2

1.
Department of Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition, Institute of Pediatrics, Jagiellonian Universi-ty Medical College, Poland
2.
Department of Pediatric and Adolescent Endocrinology, Chair of Pediatrics, Institute of Pediatrics, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Medical College, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (2): 83-90
Data publikacji online: 2023/05/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Udowodniono, że modyfikacja stylu życia (dieta i aktywność fizyczna) korzystnie wpływa na parametry metaboliczne u pa-cjentów z otyłością, nawet bez istotnej redukcji masy ciała.

Cel pracy:
Sprawdzenie, czy intensywna kontrolowana modyfikacja stylu życia może pozytywnie wpłynąć na stężenie iryzyny i chemeryny u dzieci z otyłością.

Materiał i metody:
Prospektywnym, krzyżowym badaniem objęto 20 dzieci (14 dziewcząt, średnia wieku 8,9 roku). Zostali oni losowo przydzie-leni do grupy A (z trzymiesięczną intensywną interwencją) i B (z interwencją standardową). Po 3 miesiącach nastąpiła za-miana grup.

Wyniki:
Po zakończeniu sześciomiesięcznego badania nie stwierdzono różnicy w redukcji BMI Z-score i tłuszczowej masy ciała (fat%) pomiędzy grupą A i B (BMI Z-score (–) 0,5 vs. (–) 0,2; A % tłuszczu (–) 2,9 vs. (–) 1,4; p = 0,1). Średnie stężenie iryzy-ny istotnie wzrosło po fazie kontrolowanej, intensywnej interwencji (4,8 do 5,1 µg/ml; p = 0,03), niezależnie od tego, czy intensywna interwencja była stosowana od początku (grupa A), czy po 3 miesiącach (grupa B). Okres bez intensywnego mo-nitoringu wiązał się z istotnym zmniejszeniem stężenia iryzyny (5,3 do 4,7 µg/ml; p = 0,02). Dla chemeryny w grupie A śred-ni poziom obniżył się po fazie kontrolowanej intensywnej interwencji (65,8 do 57 ng/ml), a następnie wzrósł do 67 ng/ml podczas standardowej interwencji. W grupie B po standardowym okresie interwencji poziom chemeryny wzrósł z 67,5 do 68,8 ng/ml (p = 0,03), a następnie po wprowadzeniu intensywnej interwencji obniżył się do 63,7 ng/ml).

Wniosek:
Spersonalizowane zalecenia żywieniowe oraz regularna, codzienna, monitorowana aktywność fizyczna mogą pozytywnie wpływać na poziom iryzyny i chemeryny.Introduction:
It is proven that life style modification (diet and physical exercises) have positive effect on the metabolic functions in pa-tients with obesity, even without significant weight reduction.

Aim of the study:
The objective of the present study was to check whether the intensive controlled lifestyle intervention (personalized diet modification and monitored, regular physical activity) may have positive impact on the concentration of irisin and chemerin in children with obesity.

Material and methods:
Twenty children (mean age 8.9) were included in the prospective, cross-over study. They were randomly assigned to group A (with three months intensive intervention), and B (standard intervention). After three months, the groups were switched.

Results:
Mean irisin level increased significantly after the phase of intensive intervention (4.8 to 5.1 µg/ml; p = 0.03), regardless of whether the intervention was applied from the beginning (Group A) or after 3 months from the advice of healthy-lifestyle (Group B). A period without intensive monitoring was associated with a significant reduction of irisin level. For chemerin in the group A (starting from intensive intervention) mean level decreased after the phase of intensive intervention (65.8 to 57.0 ng/ml), and then increased to 67 ng/ml during the standard intervention. In the group B after the standard intervention period chemerin level increased 67.5 to 68.8 ng/ml (p = 0.03), and then after introduction the intensive intervention de-creased to 63.7 ng/ml.

Conclusions:
Personalized diet modification and regular, daily exercises may positively influence on the levels of irisin and chemerin.

słowa kluczowe:

otyłość dziecięca, ćwiczenia fizyczne, dieta, irizyna, chemeryna


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.