eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Próba porównania wiedzy i postaw studentów dwóch wybranych uczelni wyższych na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej

Aleksandra Szyper
,
Joanna Gotlib

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Według badań przeprowadzonych przez OBOP społeczeństwo polskie coraz częściej akceptuje doustne środki hormonalne jako
sposób zapobiegania niechcianej ciąży. Obecnie aż 71% Polaków akceptuje tę metodę antykoncepcji. Celem pracy była próba porównania
wiedzy i postaw studentów dwóch uczelni wyższych na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 259 studentów III roku studiów I stopnia: 87 studentów położnictwa, 48 — ratownictwa
medycznego, 41 — informatyki oraz 83 — inżynierii środowiska. Anonimowe i dobrowolne badania ankietowe przeprowadzono za pomocą
samodzielnie skonstruowanego kwestionariusza zawierającego 37 pytań zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz
8 pytań półotwartych. Do analizy statystycznej wykorzystano nieparametryczny test Kruskalla-Wallisa (p £ 0,05).

Wyniki. Najczęstszym źródłem informacji na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej był dla studentów internet. Grupą najczęściej
czerpiącą informacje z tego źródła byli studenci położnictwa i inżynierii środowiska (p < 0,001). Wszyscy studenci położnictwa
wiedzieli, że doustna antykoncepcja hormonalna nie jest dostępna bez recepty. Studenci informatyki istotnie częściej wykazywali
brak wiedzy na ten temat (p < 0,001). Świadomi faktu, że doustna antykoncepcja hormonalna nie daje ochrony przed chorobami
przenoszonymi drogą płciową, byli studenci położnictwa oraz ratownictwa medycznego. Około 10% studentów Politechniki Warszawskiej
deklarowało, że nie posiada informacji na ten temat (p < 0,01). Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego istotnie
częściej niż studenci Politechniki Warszawskiej deklarowali, że doustna antykoncepcja hormonalna znajduje inne zastosowania niż
tylko zapobieganie niechcianej ciąży (p = NS).

Wnioski. Ze względu na fakt, że w badanej grupie studentów wiedza na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej była niewystarczająca,
a większość badanych korzysta z internetu w poszukiwaniu informacji na temat tabletek antykoncepcyjnych, powinno się stworzyć profesjonalny
serwis internetowy na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej, zawierający obiektywne informacje źródłowe oparte na najnowszych
wynikach badań naukowych.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 99–108


Introduction. According to Public Opinion Research Centre surveys, Polish society is increasingly likely to accept oral contraception as
a method for preventing unintended pregnancies. As many as 71% of Poles currently accept this method. The aim of this study was to
compare the knowledge and attitudes of students at two university-level schools regarding oral hormonal contraception.

Material and methods. The sample consisted of 259 third-year B.A. students, including 87 students of obstetrics, 48 students of emergency
medical care, 41 students of computer science, and 83 students of environmental engineering. The anonymous and voluntary surveys
employed a questionnaire designed by the authors containing 37 single- or multiple-choice closed questions and 8 semi-open questions.
The statistical analysis was based on the Kruskall-Wallis test for non-parametric data (p £ 0.05).

Results. The students most often found out about oral hormonal contraception from on-line sources. Students of obstetrics and environmental
engineering relied on the internet for information more often (p < 0.001). All students of obstetrics knew that oral hormonal contraceptives
are available on prescription only. Students of computer science also declared knowing nothing about this subject significantly
more frequently (p < 0.001). Students of obstetrics and emergency medical care agreed with the statement that oral hormonal contraception
does not prevent STDs. Approximately 10% of students of the Warsaw Institute of Technology declared knowing nothing about this
topic (p < 0.01). Students of Warsaw Medical University declared significantly more frequently than students of the Warsaw Institute of
Technology that oral hormonal contraception has other uses than the prevention of unintended pregnancies.

Conclusions. Since the study group of university students had insufficient knowledge of oral hormonal contraception and in view of the
fact that most university students search on-line for information about contraceptives, a professional on-line website on oral hormonal
contraception should be launched that would contain objective information based on the latest research findings.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 99–108
słowa kluczowe:

studenci; wiedza; postawy; doustna antykoncepcja hormonalna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe