eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Problem akceptacji choroby a jakość życia pacjentów z niewydolnością serca

Izabella Uchmanowicz
1
,
Magdalena Pieniacka
1
,
Maria Kuśnierz
1
,
Beata Jankowska-Polańska
1

1.
Department of Clinical Nursing, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Przewlekła niewydolność serca (HF, heart failure), jest poważnym problemem zdrowotnym, który wiąże się z obniżoną jakością życia (QoL, quality of life) chorych. Stan zdrowia wpływa istotnie na życie oraz funkcjonowanie człowieka, w rezultacie na ocenę jakości życia oraz akceptację (AI, acceptance of illness).


Cel. Ocena wpływu akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.


Materiał i metody. Badanie obejmowało 100 chorych z przewlekłą niewydolnością serca leczonych na Oddziale Kardiologicznym Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza, którego integralną częścią była skala oceny jakości życia SF-36 oraz skala akceptacji choroby AIS.


Wyniki. W badaniu udział wzięło 64 mężczyzn i 36 kobiet. Osoby mieszkające na terenach wiejskich oraz osoby niepracujące cechowały się istotnie gorszą jakością życia oraz znamiennie niższymi wartościami skali akceptacji choroby. Wsparcie rodziny wywiera istotny wpływ na odczuwaną jakość życia wśród badanej grupy. Wyższy poziom akceptacji choroby wiązał się z niższymi wartościami wymiaru fizycznego oraz indeksu jakości życia, a więc istotnie lepszą jakością życia w tych wymiarach.


Wnioski. Pacjenci z HF o mniejszym poziomie akceptacji choroby cechują się znacznie niższą jakością życia.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 69–74


  


Introduction. Chronic heart failure (HF) is a serious health problem associated with a reduced quality of life (QoL) of patients. The health condition significantly affects life and functioning of man, therefore, affects the acceptance of illness and the assessment of the quality of life.


Aim. The assessment of influence of acceptance of disease on the quality of life of patients with chronic heart failure.


Material and methods. The study included 100 patients with chronic heart failure treated at the Lower Silesian Cardiology Specialist Hospital. The study was conducted using a diagnostic survey using a questionnaire, the integral part of which was the quality of life scale SF-36 and the scale of acceptance of AIS disease.


Results. The study involved 64 men and 36 women. People living in rural areas and the unemployed had poorer quality of life and lower scale of values of acceptance of the disease. Support from the family has a significant impact on the perceived quality of life among of the study group. A higher level of acceptance of the disease was associated with lower values of physical dimension, mental dimension and the index of the quality of life, hence, a significantly better quality of life in those dimensions. Conclusions. Patients with HF with a lower level of acceptance of the disease have a much lower quality of life.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 69–74


 

słowa kluczowe:

jakość życia; akceptacja choroby; niewydolność serca

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe