eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Proces adaptacji do życia z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

Jolanta Glińska
,
Angelika Grzegorczyk
,
Łukasz Dziki
,
Adam Dziki

Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Nieswoiste zapalenia jelit, wśród nich dwie najczęstsze jednostki chorobowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU, colitis ulcerosa) i choroba Leśniowskiego-Crohna (CD, Crohn’s disease), stanowią grupę zapalnych chorób przewlekłych przewodu pokarmowego. Mimo ogromnego postępu w gastroenterologii w okresach zaostrzeń nastręczają specjalistom wiele trudności w opanowaniu uciążliwych dla pacjentów objawów.


Cel. Celem pracy było określenie stopnia akceptacji choroby przez respondentów oraz określenie, jakie czynniki mają wpływ na ten proces.


Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 100 osób od 18. roku życia, gdzie 60 osób chorowało na CD, 35 na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a 5 na inną chorobę zapalną jelit. Dane zbierano przy użyciu skali akceptacji choroby (AIS, The Acceptance of Illness Scale) oraz kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji. Do analizy statystycznej użyto testów nieparemetrycznych Pearsona chi2.


Wyniki. W grupie badawczej w zdecydowanej mierze przeważali ludzie młodzi. Średnia wieku dla całej grupy wynosiła w przybliżeniu 34,69. Średni wynik punktowy skali AIS dla całej grupy wynosił 22,79, co świadczy o średnim poziomie akceptacji choroby przez badanych respondentów.


Wnioski. Wykazano, że osoby z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit mają niski stopień akceptacji choroby i jest on niższy u osób z CD. Osoby posiadające dzieci, partnera lepiej przystosowały się do swojej choroby, co wynika z otrzymanego od nich wsparcia.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 7–12


  


Introduction. Inflammatory bowel diseases (IBD), among the two of the most common cases: Colitis Ulcerosa (CU) and Crohn’s Disease (CD), are the group of chronic inflammatory diseases. Despite the huge advance in the gastroenterology science, intensification periods give the medical experts a lot of troubles when it comes to control symptoms which are bothering the patients.


Aim. The main aim of the study was to define the degree of the acceptance by the respondents and qualification which factors have influence to this process.


Material and methods. To the test was taken a group of 100 people from 19 years old, where 60 people suffer from Crohn Disease, 35 from CU and 5 from another inflammatory bowel disease. Data was collected using a scale acceptance of the AIS disease (The Acceptance of Illness Scale) and a questionnaire of our own design. Data was analysed using non-parametric tests Pearson chi2.


Results. The research group was dominated by young people. The average age for the whole group was about 34.69. The average AIS scale score was 22.79 for the whole group, which indicates a medium level of acceptance of the disease by the survey respondents.


Conclusions. The research shows that people with IBD have a medium level of disease acceptation and it’s lower in the group of people with Crohn Disease than with CU. The people having children or partner the much better accommodate to disease as a result of receiving support from them.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 7–12


 

słowa kluczowe:

nieswoiste zapalenia jelit; wrzodziejące zapalenie jelita grubego; choroba Leśniowskiego-Crohna; adaptacja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe