eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Prognozowanie trendów hospitalizacji z powodu zatruć narkotykami w Semnan w Iranie do 2021 roku: modelowanie szeregów czasowych

Mahmood Moosazadeh
1
,
Mahdi Afshari
2
,
Somayeh Rezaie
3
,
Zahra Sahraie
4
,
Masumeh Ghazanfarpour
5
,
Masoudeh Babakhanian
6

1.
Gastrointestinal Cancer Research Center, Non-communicable Diseases Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2.
Department of Community Medicine, School of Medicine, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
3.
School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Science, Shahroud, Iran
4.
Bahar Hospital, Shahroud University of Medical Science, Shahroud, Iran
5.
Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
6.
Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences and Health Services, Semnan, Iran
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (2): 151-160
Data publikacji online: 2020/10/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Śledzenie i prognozowanie zmian w częstości hospitalizacji pacjentów z zatruciem substancjami psychoaktywnymi może pomóc decydentom w ocenie obciążeń tymi problemami i zaplanowaniu odpowiednich programów interwencyjnych. Niniejsze badanie ma na celu określenie trendu dotyczącego hospitalizacji z powodu zatruć narkotykami w Iranie do 2021 r.

Materiał i metody
W badaniu podłużnym zastosowano model Boxa i Jenkinsa do prognozowania liczebności przyjęć z powodu zatrucia narkotykami i alkoholem. Analizowano liczbę osób skierowanych do szpitali od marca 2011 r. do lutego 2015 r. Po przekształceniach danych służących uzyskaniu stacjonarności badanych szeregów czasowych i zbadaniu założenia o ich stabilności za pomocą testu Dickeya–Fullera parametry modelu ARIMA określono na podstawie wykresów ACF i PACF. Posługując się kryterium Akaikego, wybrano ARIMA (0, 1, 1) jako model dający najlepsze dopasowanie.

Wyniki
Liczba hospitalizacji wzrosła z 400 w 2011 r. do 735 w 2015 r. Najwyższa liczba hospitalizacji w latach 2011–2015 przypadała na styczeń 2011 – 56 przypadków, październik 2012 – 43, marzec 2013 – 59, kwiecień 2014 – 66 i styczeń 2015 – 80. Trend był liniowy bez regularnego wzorca sezonowego. Przewiduje się, że średnia miesięczna liczba pacjentów z zatruciami kierowanych do wybranych szpitali do 2021 r. wyniesie 58,2.

Omówienie
Szacowany trend wzrostowy hospitalizacji z powodu zatruć wykazany w tym badaniu jest zgodny z przewidywanym wzrostem rozpowszechnienia używania narkotyków. Jak wynika z ostatnich badań rozpowszechnienie nadużywania narkotyków w Iranie jest wyższe niż średnia światowa. Zostało to również potwierdzone przez nasze badania. Ich ograniczeniem jest brak dostępu do pełnej informacji na temat konsumpcji substancji psychoaktywnych, a także dostępu do niejawnych danych z policji i rejestru krajowego.

Wnioski
Nasze badania pokazały trend wzrostowy hospitalizacji z powodu zatrucia substancjami psychoaktywnymi. Według naszych prognoz bez odpowiedniej interwencji taki trend może się utrzymać do 2021 r.Introduction
Investigating and forecasting the changes in the frequency of referrals to the treatment centres of the patients with drug poisoning can aid the assessment of the burden of health problems and planning of appropriate intervention programmes. The aim of this study is to predict the trend of drug poisoning case referrals to the Iranian hospitals up to 2021.

Material and methods
he Box & Jenkins model was applied in a longitudinal study to forecast the frequency of drug and alcohol poisoning case referrals. The number of cases referred to the hospitals in each month from March 2011 to February 2015 was provided. After data processing to gain stationary time series and investigation of the stability assumption with the Dickey-Fuller test, ARIMA model parameters were determined using ACF and PACF graphs. Using Akaike statistics, ARIMA (0, 1, 1) was selected as the best fit model.

Results
The number of referrals increased from 400 in 2011 to 735 in 2015. The highest referrals in 2011-2015 were 56 cases in January 2011, 43 in October 2012, 59 March 2013, 66 April 2014 and 80 in January 2015. The trend was linear without a regular seasonal pattern. The mean monthly poisoning referrals to the selected hospitals up to 2021 was predicted as 58.2.

Discussion
The estimated increased trend of referral cases due to poisoning showed in this study is parallel to the estimated increase of illegal drug use prevalence. Recent surveys, which showed that drug abuse prevalence in Iran is higher than the global mean, were also confirmed by our research. The limitation of our study is the lack of access to the full information on psychoactive substance consumption as well as classified information like police and national registry system databases.

Conclusions
Our study revealed a rising trend for drug poisoning patients referred to the studied hospitals. The forecasting also suggested that the trend will continue up to 2021 without suitable intervention.

słowa kluczowe:

trend, prognozowanie, zatrucie, nadużywanie narkotyków, szeregi czasowe

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.