eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Przydatność kwestionariusza Skindex-29 do oceny jakości życia chorych z owrzodzeniem kończyny dolnej o etiologii naczyniowej

Justyna Cwajda-Białasik
,
Paulina Mościcka
,
Maria T. Szewczyk
,
Katarzyna Cierzniakowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 2: 64–70
Data publikacji online: 2018/06/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem pracy była ocena właściwości psychometrycznych i przydatności kwestionariusza Skindex-29 do oceny jakości życia chorych z owrzodzeniem kończyn dolnych o etiologii naczyniowej.

Materiał i metody
Do badania kwalifikowano kolejnych chorych zgłaszających się do Poradni Leczenia Owrzodzeń Żylnych Goleni oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Kryterium włączenia do badania była obecność owrzodzenia kończyny dolnej. Badaniem objęto chorych z owrzodzeniem żylnym (n = 101), tętniczym (n = 98) lub mieszanym tętniczo-żylnym (n = 99). Rzetelność skali Skindex-29 oceniono na podstawie analizy wewnętrznej spójności, określonej wartościami wskaźnika  Cronbacha i metodą połówkową. Dokładność diagnostyczną oceniono na podstawie korelacji uzyskanych wyników z wynikami narzędzia standaryzowanego mierzącego te same lub podobne parametry (korelacja między wynikami skali Skindex-29 i Skali Akceptacji Choroby – AIS).

Wyniki
Rzetelność kwestionariusza Skindex-29, wyrażona przez wskaźnik  Cronbacha, wyniosła 0,94 dla oceny globalnej jakości życia, 0,93 dla podskali objawów fizycznych i 0,94 dla podskal emocji i funkcjonowania psychospołecznego. Dokładność diagnostyczna Skindex-29 została zweryfikowana na podstawie korelacji między jej wynikami a wynikami AIS. Korelacja okazała się znamienna (r = –0,47, t = –9,21552, p < 0,05).

Wnioski
Kwestionariusz oceny jakości życia osób z chorobami skóry Skindex-29 charakteryzował się dobrymi parametrami psychometrycznymi w grupie chorych z owrzodzeniem kończyny dolnej o etiologii naczyniowej.Aim of the study
The aim of the study was to verify the psychometric characteristics and usefulness of the Skindex-29 instrument for quality of life assessment in patients with lower-limb ulcers of vascular.

Material and methods
Consecutive patients who referred to the Venous Ulceration Outpatient Clinic and the Department and Clinic of General Surgery were enrolled. The inclusion criterion of the study was the presence of a lower limb ulcer. Patients with ulcers of venous (n = 101), arterial (n = 98), or arteriovenous aetiology (n = 99) were enrolled. The reliability of the Skindex-29 in the group of patients with lower limb ulcers was evaluated based on its internal consistency, determined by Cronbach’s  index values and using the split-half method. Diagnostic accuracy of the scale was assessed on the basis of the correlation between its results and the values of an external standard measuring the same or similar parameters (correlation between the results of the Skindex-29 and the Acceptance of Illness Scale).

Results
The reliability of the Skindex-29, expressed by Cronbach’s  index, amounted to 0.94 for the global score, 0.93 for the physical symptoms subscale, and 0.94 for both emotions and psychosocial functioning subscales. The diagnostic accuracy of Skindex-29 was verified based on the correlation between its scores and the results of AIS. The correlation proved significant (r = –0.47, t = –9.21552, p < 0.05).

Conclusions
Skindex-29, the instrument for quality of life assessment in individuals with dermatological disorders, was characterised by good psychometric parameters in the sample of patients with lower-limb ulcers.

słowa kluczowe:

owrzodzenie kończyny dolnej, jakość życia, Skindex-29, właściwości psychometryczne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.