eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Psychologiczne problemy kobiet hospitalizowanych z powodu chorób ginekologicznych

Aleksandra Słopiecka
,
Elżbieta Kamusińska

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wiele problemów zdrowotnych kobiet wynika z zaburzeń związanych z budową anatomiczną i/lub fizjologią żeńskich narządów płciowych.
Następstwa chorób ginekologicznych i zastosowanych różnych metod ich leczenia dotyczą nie tylko fizycznych, organicznych dysfunkcji
w obrębie wymienionych narządów, ale także wpływają na powstanie niekorzystnych zmian w sferze psychiki kobiet.
Celem pracy było przedstawienie psychologicznych problemów kobiet hospitalizowanych z powodu chorób ginekologicznych.
W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego problemów zdrowotnych kobiet diagnozowanych i leczonych z powodu
chorób żeńskich narządów płciowych. Analizie opisowej poddano dane na temat lęku występującego u pacjentek w okresie okołooperacyjnym
oraz odczuwanych stanów emocjonalnych związanych z faktem rozpoznania choroby ginekologicznej i poddawania
się zabiegom diagnostyczno-leczniczym. Przedstawiono opinie specjalistów oraz wybrane wyniki badań opublikowanych w naukowych
czasopismach medycznych, takich jak: „Współczesna Onkologia”, „Przegląd Lekarski”, „Ginekologia Polska”, „Ginekologia Praktyczna”,
„Cancer Nursing”, „Ginekologia Onkologiczna”, „Zdrowie Publiczne” oraz prace naukowe wydane w formie zwartej.
W ocenie specjalistów w chorobach narządów płciowych u kobiet pogarsza się ogólne przystosowanie emocjonalne, występują stany
nadpobudliwości, niepokoju i depresja. Najbardziej nerwicogenne są zmiany chorobowe, które uniemożliwiają współżycie seksualne lub
zdolność do urodzenia dziecka. W uzasadnionych sytuacjach powinny być prowadzone u kobiet działania psychoterapeutyczne.
U kobiet hospitalizowanych z powodu chorób ginekologicznych występuje wiele poważnych problemów natury psychologicznej. Charakter
i nasilenie negatywnych stanów emocjonalnych pacjentek w dużej mierze zależą od jednostki chorobowej i rozległości zabiegu operacyjnego.
Kobiety, wobec których są realizowane świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii, powinny być objęte pomocą psychologiczną
i/lub psychiatryczną.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 130–133

Many females’ health problems result from disorders pertaining to the anatomical structure and/or physiology of female sex organs. The
after-effects of gynaecological illnesses and applied methods of treatment do not only concern physical organic dysfunctions within the
said organs, but they affect the formation of detrimental changes in the sphere of women’s psyche.

The object of the study was to present psychological problems of women hospitalized because of gynaecological diseases.

The paper gives a review of literature concerning health problems of women diagnosed and treated for illnesses of female sex organs.
Descriptively analysed were data on anxiety appearing in patients in the period around the operation and on experienced emotional states
connected with the fact of diagnosis of a gynaecological disease and of being subject to diagnosis and treatment. Opinions of specialists are
presented as well as selected results of research published in scientific medical periodicals such as “Współczesna Onkologia”, “Przegląd
Lekarski”, “Ginekologia Polska”, “Ginekologia Praktyczna”, “Cancer Nursing”, “Ginekologia Onkologiczna”, “Zdrowie Publiczne”, and papers
published in the form of books.

In the specialists’ opinion in sexual organs diseases in women general emotional adjustment is deteriorating, there are states of hyperexcitability,
anxiety and depression. The most neuroses changes are lesion which prevent sexual intercourse or the ability to give birth to a child.
In justified cases, treatment of psychotherapy for women should be conducted.

Women hospitalized because of gynaecological diseases suffer from many serious problems of psychological nature. The kind and intensity
of negative emotional states of patients to a high degree depend on the disease entity and on the extent of the operation. Women treated
gynaecologically should be subject to psychological and/or psychiatric aid.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 130–133
słowa kluczowe:

choroby ginekologiczne; stany emocjonalne; zaburzenia sfery psychicznej

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe