eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2010
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Religijno-duchowe korelaty siły nadziei oraz poczucia sensu życia pacjentów onkologicznych

Marcin Wnuk
,
Jerzy Tadeusz Marcinkowski
,
Mateusz Hędzelek
,
Sylwia Świstak-Sawa

Psychoonkologia 2010, 1: 14–20
Data publikacji online: 2010/11/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem projektu badawczego było zbadanie, czy wśród pacjentów onkologicznych religijno-duchowe aspekty funkcjonowania są związane z poczuciem sensu życia oraz siłą nadziei. Dodatkowo sprawdzano, czy inne zmienne związane z powrotem do zdrowia pacjentów onkologicznych oraz preferowanymi przez nich wartościami są pozytywnymi lub negatywnymi korelatami poczucia sensu życia i siły nadziei.
Materiał i metody : Badaniem objęto 50 pacjentów onkologicznych trzech warszawskich klinik. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: skalę siły wiary religijnej, skalę codziennych doświadczeń duchowych, jednopytaniowe skale dotyczące częstotliwości modlitwy oraz udziału we mszy świętej, skalę poczucia sensu życia, indeks nadziei Herth oraz inne jednopytaniowe skale odnoszące się do preferowanych wartości, długości leczenia, długości choroby, liczby przyjaciół, poczucia bycia kochanym oraz poczucia bycia samotnym.
Wyniki i dyskusja : Stwierdzono pozytywne związki pomiędzy siłą nadziei i poczuciem sensu życia, częstotliwością przeżyć duchowych i siłą nadziei, częstotliwością przeżyć duchowych i wiekiem, poczuciem bycia kochanym i siłą nadziei, podobnie jak negatywne korelacje pomiędzy długością choroby i poczuciem sensu życia oraz liczbą przyjaciół. Zaobserwowano istnienie silnych pozytywnych zależności pomiędzy wszystkimi zastosowanymi miarami mającymi religijno- -duchowy charakter.
Wnioski : Przeżycia duchowe odgrywają istotną rolę w przypadku nadziei pacjentów onkologicznych oraz przekonania o byciu kochanym. Długość choroby jest negatywnie związana z odnajdywaniem sensu życia oraz liczbą przyjaciół. Ponadto motywacyjne oraz behawioralne aspekty religijne są ze sobą ściśle związane, a najważniejsze wartości w życiu pacjentów onkologicznych nie są skorelowane z ich siłą nadziei oraz poczuciem sensu życia.

The aim of the study was to verify if among oncology patients there is the relationships between religious-spiritual variables and meaning of life as well as strength of hope. Additional aim was to identified other meaning of life and strength of hope positive and negative correlates connected with recovering process and preferable values.
Material and methods : The sample consisted of 50 oncology patients recovering in three Warsaw Medical Center. The following tools were used: Santa Clara Strength of Religious Faith (SCSORF), Daily Spiritual Experiences Scale (DSES), one-item scales regarding frequency of prayer and frequency of church attendance, Purpose Inventory of Life (PIL), Herth Hope Index (HHI), other one-item scales regarding preferable values, attending to psychology, length of being treatment, length of being ill, quantity of friends, feeling of being loved and feeling of being lonely.
Results : Noticed positive relationship between strength of hope and meaning of life, frequency of spiritual experiences and strength of hope, frequency of spiritual experiences and age, felling of being loved and strength of hope as well as negative correlations between length of being ill and meaning of life and quantity of friends. There were strong positive relationship between every used mea­sures of religiosity.
Conclusions : Among oncology patients spiritual experiences play an important role for strength of hope the same as felling of being loved. Duration of illness has an negative impact on meaning of life and quantity of friends. Among onco­logy patients motivational and behavioral aspect of religiosity are precisely connected. None of preferable patients values was not the source of hope and meaning of life.
słowa kluczowe:

duchowość, religijność, poczucie sensu życia, nadzieja

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.