ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola oporności na kwas acetylosalicylowy u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu

Adam Wiśniewski
1
,
Karolina Filipska
2

1.
Department of Neurology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
2.
Department of Neurological and Neurosurgical Nursing, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 257-266
Data publikacji online: 2019/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Celem badania był przegląd aktualnych danych z piśmiennictwa dotyczących zjawiska oporności na kwas acetylosalicylowy u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, a w szczególności jego częstości występowania, mechanizmów etiologicznych, badań diagnostycznych umożliwiających jego wykrycie, wpływu na rokowanie chorych z udarem mózgu oraz możliwości zastosowania alternatywnych terapii przeciwpłytkowych.

Poglądy
Kwas acetylosalicylowy jest najczęściej stosowanym lekiem przeciwpłytkowym w leczeniu i profilaktyce chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Hamuje aktywację i agregację płytek krwi, odgrywając istotną rolę w etiopatogenezie udaru niedokrwiennego mózgu. U wielu chorych zmniejszona wrażliwość płytek krwi na kwas acetylosalicylowy przyczynia się do nieskuteczności prowadzonego leczenia. Testy reaktywności płytek krwi pozwalają oszacować aspirynooporność laboratoryjną i określić jej wpływ na rokowanie chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.

Wnioski
Oporność na kwas acetylosalicylowy jest powszechnym zjawiskiem (5–65%) o złożonej, wieloczynnikowej etiologii, które w istotny sposób hamuje efekt terapeutyczny kwasu acetylosalicylowego. Aspirynooporność pogarsza rokowanie, zarówno wczesne, jak i odległe, chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, gdyż wpływa negatywnie na stan kliniczny i funkcjonalny, śmiertelność, wielkość ogniska niedokrwiennego oaz tendencję do nawrotowości incydentów naczyniowo-mózgowych. U chorych z opornością na kwas acetylosalicylowy zaleca się różne terapie alternatywne. Konieczne są dalsze badania w tym kierunku, by umożliwić chorym z aspirynoopornością optymalizację leczenia przeciwpłytkowego, gdyż ma ono dla tej grupy chorych znaczenie priorytetowe.Purpose
The aim of the study was to review the current data from the literature on resistance to acetylsalicylic acid in patients with ischemic stroke, in particular its incidence, etiological mechanisms, diagnostic tests, its impact on the prognosis for patients who have suffered the stroke and the use of alternative antiplatelet therapies.

Views
Acetylsalicylic acid is the most commonly used antiplatelet drug in the treatment and prophylaxis of patients with a diagnosis of ischemic stroke. It inhibits the activation and aggregation of platelets, playing an important role in the etiopathogenesis of ischemic stroke. In many patients, the reduced sensitivity of platelets to acetylsalicylic acid contributes to the ineffectiveness of the treatment. Platelet reactivity tests allow for the estimation of the laboratory resistance to aspirin and determine its impact on the prognosis of patients with ischemic stroke.

Conclusions
The incidence of resistance to acetylsalicylic acid is common (5-65%) and has a complex, multifactorial aetiology, which significantly inhibits its therapeutic effect. Aspirin resistance worsens the ischemic stroke patients’ prognosis, both early and long-term, as has a negative impact on their clinical and functional status, mortality, size of ischemic focus and also for the tendency towards the recurrence of cerebrovascular incidents. Alternative therapies are recommended for patients with resistance to acetylsalicylic acid. Further research is required so as to enable aspirin-resistant patients to take advantage of optimized antiplatelet treatment, the effectiveness of which is a priority among this group of patients.

słowa kluczowe:

udar mózgu, oporność na aspirynę, reaktywność płytek krwi

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe