eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola pielęgniarki w zapobieganiu hipotermii okołooperacyjnej

Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Daria Nowakowska
2
,
Maria T. Szewczyk
1, 3

  1. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
  2. Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
  3. Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(2): 78–87
Data publikacji online: 2023/07/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp:
Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna jest częstym powikłaniem okołooperacyjnym. Celem badań była ocena występowania tego zjawiska i skuteczności stosowanej profilaktyki u operowanych chorych.

Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiło 200 chorych leczonych operacyjnie. Dobór próby był losowy. Badania dotyczyły przeglądu dokumentacji medycznej chorych kolejno poddawanych zabiegom chirurgicznym, stąd kryterium włączenia do badań stanowiła kompletność dokumentacji medycznej.

Wyniki:
Średnia temperatura przed i po zabiegu była równa 36,6ºC. Średnia różnica temperatury ciała podczas zabiegu w badanej grupie wynosiła 0,02ºC. Hipotermia okołooperacyjna określona wartością temperatury poniżej 36ºC wystąpiła u 9% chorych. Hipotermia miała miejsce u aż 13,6% pacjentów nieonkologicznych i tylko u 3,3% pacjentów onkologicznych (p > 0,011). Zakażenie układu moczowego (ZUM) istotnie częściej występowało u chorych z hipotermią (p = 0,004). Zaobserwowano bliską istotności statystycznej zależność pomiędzy trybem przyjęcia i trybem wykonania zabiegu chirurgicznego, czasem trwania zabiegu oraz przetoczeniem koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) a temperaturą ciała podczas zabiegu (0,05 > p < 0,1).

Wnioski:
Badanie potwierdziło skuteczność aktywnego ogrzewania chorych podczas zabiegów chirurgicznych. Wystąpienie hipotermii śródoperacyjnej zwiększa ryzyko wystąpienia ZUM. Pacjenci nieonkologiczni byli bardziej narażeni na wystąpienie hipotermii. Krótszy czas zabiegu chirurgicznego (poniżej 120 minut) zmniejsza ryzyko występowania hipotermii u chorych. Pacjenci przyjęci i operowani w trybie pilnym mieli wyższą temperaturę ciała podczas zabiegu chirurgicznego. Wyższa temperatura podczas operacji korelowała z przetoczeniami KKCz oraz wystąpieniem powikłań pooperacyjnych.Introduction:
Unintentional perioperative hypothermia is a common perioperative complication. The aim of the study was to evaluate the occurrence of perioperative hypothermia and the effectiveness of applied prevention of hypothermia in patients undergoing surgery.

Material and methods:
The study group consisted of 200 patients treated surgically. The sample selection was random. The study involved a review of medical records of patients consecutively undergoing surgery; hence, the inclusion criterion for the study was the availability of complete medical records.

Results:
The average temperature before and after the procedure was 36.6ºC. The average difference in body temperature during the procedure in the examined group was 0.02ºC. Perioperative hypothermia determined by a temperature below 36ºC occurred in 9% of patients. Hypothermia occurred in as much as 13.6% of non-oncological patients and only in 3.3% of oncological patients (p > 0.011). Urinary tract infection was significantly more common in patients with hypothermia (p = 0.004). Close statistical significance was observed between the admission mode and the mode of surgery, the duration of the procedure and blood transfusion, and the body temperature during the procedure (0.05 > p < 0.1).

Conclusions:
The study confirmed the effectiveness of active heating of patients during surgery. The occurrence of intraoperative hypothermia increases the risk of urinary tract infection. Non-oncological patients were more likely to experience hypothermia. Shorter surgery of less than 120 minutes’ duration reduces the risk of hypothermia in patients. Patients admitted and operated as a matter of urgency had a higher temperature during surgery. Higher temperature during surgery correlated with blood transfusions and the occurrence of postoperative complications.

słowa kluczowe:

hipotermia okołooperacyjna, profilak­tyka hipotermii, rola pielęgniarki

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.