eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów hospitalizowanych na oddziale ortopedycznym

Grzegorz Józef Nowicki
1
,
Agnieszka Chrzan-Rodak
1
,
Monika Barańska
2
,
Barbara Janina Ślusarska
1
,
Barbara Niedorys
1
,
Bożena Zboina
3

1.
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2.
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
3.
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 1: 51-59
Data publikacji online: 2021/05/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Ocena ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ ) oraz jej determinant w grupie pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym.

Materiał i metody
Badaniem objęto 133 pacjentów hospitlizowanych na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie Curie w Skarżysku-Kamiennej. Respondentów podzielono na dwie grupy: pacjenci leczeni zachowawczo (n = 47) oraz zabiegowo (n = 66). Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego oraz pomiaru. Wykorzystano Skalę Padewską i Skalę Capriniego, do których dołączono kwestionariusz z pytaniami o zmienne socjodemograficzne i problemy medyczne pacjenta.

Wyniki
Średnia wieku w grupie pacjentów leczonych zachowawczo wynosiła 58,7 (± 16,6) lat, a w grupie pacjentów leczonych zabiegowo 61,2 (± 15,9) lat. Zarówno w grupie pacjentów leczonych zabiegowo, jak i zachowawczo większość stanowiły kobiety, osoby mieszkające w mieście i pozostające w związkach. W Skali Padewskiej jedynie wśród 12,77% pacjentów leczonych zachowawczo stwierdzono duże ryzyko ŻChZZ. Wynik w Skali Capriniego wskazywał na duże ryzyko u 65,15% respondentów i średnie ryzyko ŻChZZ wśród 27,27%. Wiek, zastosowanie unieruchomienia kończyny dolnej oraz unieruchomienia pacjenta w łóżku były istotnym czynnikiem ryzyka ŻChZZ w obu grupach.

Wnioski
Wyższe ryzyko wystąpienia ŻChZZ stwierdzono w badanej grupie pacjentów leczonych zabiegowo. Wiek i konieczność unieruchomienia pacjenta w łóżku mają istotny wpływ na poziom ryzyka ŻChZZ zarówno u chorych leczonych zachowawczo, jak i zabiegowo.



Introduction
The study aimed to assess the risk of VTE and its determinants in patients hospitalized in the Orthopaedic Trauma Department.

Material and methods
The study involved 133 patients hospitalized at the Trauma and Orthopaedics Ward of the Health Care Complex in Skarżysko-Kamienna, District Hospital of Maria Skłodowska-Curie. The respondents were divided into 2 groups: patients treated conservatively (n = 47) and those treated surgically (n = 66). The research was carried out using the method of diagnostic survey. The Padua Prediction Score and the Caprini Risk Assessment Scale were used, accompanied by a questionnaire with questions about sociodemographic variables and patients’ medical problems.

Results
The mean age in the group of conservatively treated patients was 58.7 (± 16.6) years, and among patients treated surgically it was 61.2 (± 15.9) years. Women constituted the majority in both groups, as well as people living in the city and remaining in relationships. On the Padua Prediction Score, only 12.77% of conservatively treated patients were characterized as a high risk of VTE. However, the Caprini scale results indicated a high risk in 65.15% of respondents and average risk of VTE in 27.27% of patients. Age, use of lower limb immobilization, and immobilization of the patient in bed were critical risk factors for VTE in both groups.

Conclusions
A higher risk of venous thromboembolism was found in the examined group of patients treated surgically. The age and necessity of immobilizing the patient in bed significantly influenced the level of risk for venous thromboembolism in both conservatively and surgically treated patients.

słowa kluczowe:

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, Skala Padewska, Skala Capriniego

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.