eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Satysfakcja z opieki i poczucie bezpieczeństwa pacjentek podczas porodu i połogu

Grażyna Stadnicka
1
,
Beata Górska
,
Grażyna Iwanowicz-Palus
1

1.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Satysfakcja i poczucie bezpieczeństwa pacjentek oddziałów położniczych jest zdeterminowana między innymi przez działania podejmowane przez położną.

Cel. Celem pracy była próba oceny satysfakcji pacjentek oddziałów położniczych z opieki świadczonej przez położne.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety wśród 150 pacjentek przebywających na oddziałach położniczych SPSK nr 4 i SPSW w Lublinie oraz SPZOZ w Biłgoraju. W analizie statystycznej posłużono się testem chi2.

Wyniki. Około trzy czwarte badanych kobiet (73,3%) miało możliwość wyboru szpitala, w którym odbywał się ich poród. Możliwość ta w stopniu istotnie statystycznym (p < 0,05) miała wpływ na poczucie bezpieczeństwa ankietowanych przebywających na trakcie porodowym i na oddziale położniczym. Istotne znaczenie dla respondentek miało również wsparcie okazywane przez położną podczas porodu. Ankietowane oceniały w skali 1–5 czynniki wpływające na satysfakcję z opieki położniczej na trakcie porodowym. Uzyskanie pomocy od położnej w sytuacji trudnej (ból odczuwany podczas skurczu, lęk przed nieznanym) trzy czwarte (72,7%) badanych kobiet oceniało najwyżej. Ponad połowa spośród badanych (64,0%) za bardzo ważnie uznała życzliwość personelu oraz (56,0%) podmiotowe traktowanie rodzącej.

Wnioski. Możliwość wyboru miejsca porodu wydaje się mieć znaczenie na odczuwane przez pacjentkę poczucie bezpieczeństwa podczas hospitalizacji. Istotne znaczenie dla kobiet rodzących ma wsparcie okazywane przez położne podczas pobytu na trakcie porodowym/na oddziale położniczym.Introduction. The satisfaction and a sense of security patients on maternity ward is determined inter alia, by the actions taken by the midwife. The aim of this study was to evaluate the satisfaction of patients of on maternity ward provided by midwives.

Material and methods. The study was conducted by using a diagnostic survey on author’s questionnaire survey among 150 patients staying in maternity wards: SPSK No. 4 and SPSW in Lublin and Biłgoraj Hospital in the period from November 2009 to January 2010. Used the test in the statistical analysis chi2 test.

Results. Two-fifth (40.0%) of respondents lived in the countryside, remaining (60.0%) respondents were residents of towns. Results of this study show that nearly three-quarters of the women (73.3%) had a choice of hospital where the labour took place. This possibility as far as statistical significant (p < 0.05) had influence on the respondents feel safe staying in the maternity ward. It is also important to have support shown by the midwife to the patient’s during delivery. The respondents assessed the scale of 1-5 factors influencing satisfaction with maternity care at the labour ward. Obtaining help from a midwife in a difficult situation (pain felt during the contraction, fear of the unknown), three quarters (72.7%) of women were evaluated highest. More than half of the respondents considered as very important friendliness of staff (64.0%) and objective treatment of woman in labour (56.0%).

Conclusions. The chance of the choice place of the labour seems to be important for the patient felt a sense of security during the hospitalization. It is important for women during labour has the support shown by the midwife, during the stay on the labour ward.

 

słowa kluczowe:

satysfakcja; poczucie bezpieczeństwa; opieka położnicza; położna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe