eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Selektywna wenografia naczyń w trójkącie naramienno-piersiowym podczas implantacji urządzeń do stałej elektroterapii serca

Elżbieta Świętoń
,
Roman Steckiewicz

Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Przezżylne wprowadzanie elektrod do układu sercowo-naczyniowego jest obecnie podstawową techniką podczas implantacji urządzeń do stałej elektroterapii serca (CIED). Niższe ryzyko powikłań, sprzyja wyborowi wenesekcji żyły odpromieniowej (CV) jako pierwszego sposobu przeprowadzania elektrod do kolejnych naczyń.
W przypadku trudności w pasażowaniu elektrody obrazowanie światła naczyń jest dokonywane metodą angiografii naczyniowej z użyciem kontrastu podawanego do obwodowych odcinków żył przedramienia, alternatywą jest selektywne podanie środka kontrastującego w miejscu wykonanej wenesekcji CV.
Cel pracy. Porównanie obu metod wykonywania wenografii w zakresie czasu fluoroskopii (FTs), wielkości dawki promieniowania rentgenowskiego wyemitowanej na skórę pacjenta (DAP) oraz objętości użytego kontrastu.
Materiał i metody. Oceną objęto 100 implantacji układów CIED, podczas których przyczynę utrudnionego przeprowadzania elektrody zobrazowano podaniem kontrastu do naczyń żylnych. W 50 przypadkach z poprzecznej wenesekcji CV w loży implantowanego urządzenia (selective venography) oraz w 50 analogicznych przypadkach z dostępu do żył przedramienia (conventional venography). Oceniano: ilość użytego preparatu kontrastującego, FTs oraz DAP. W celu zbadania statystycznej istotności różnic pomiędzy badanymi próbami posłużono się nieparametrycznymi testami: Manna-Whitneya oraz testem dla mediany.
Wyniki. W badanym materiale obrazowanie naczyń trójkąta naramienno-piersiowego metodą selektywnej wenografii w stosunku do konwencjonalnej, skutkowało statystycznie istotnie (p < 0,001): mniejszą objętością użytego kontrastu, krótszym FTs oraz niższym DAP.
Wnioski. Wenografia selektywna wykonana przez CV z loży implantowanego CIED jest skuteczną oraz potencjalnie korzystniejszą dla pacjentów alternatywną metodą w stosunku do obwodowego konwencjonalnego podania kontrastu.Background. Transvenous lead insertion into the cardiovascular system is currently the standard approach used during cardiac implantable electronic device (CIED) placement. Due to its lower risk of complications, the cephalic vein (CV) cutdown approach is the preferred method for cardiac lead insertion. In the case of difficulties in lead advancement, the local veins are angiographically visualized, with the vascular lumen enhanced via a contrast agent administered either, conventionally, into peripheral segments of veins of the forearm or, selectively, at the site of CV cut-down.


Objective. The aim of this study was to compare both venography techniques in terms of fluoroscopy time (FT), dose area product (DAP), and the volume of administered contrast.
Material and methods. A total of 100 CIED implantation procedures, where the cause of difficulties in lead advancement was visualized with intravenous contrast administration were assessed. In 50 cases, the contrast agent was administered using conventional peripheral venous access via veins of the forearm; in the other 50 cases via the cephalic vein exposed within the device pocket (selective venography). The evaluated parameters were contrast agent volume, FT, and DAP. Mann-Whitney test and the median test were used to assess the statistical significance of differences between the study groups.
Results. In comparison to conventional venography, selective venography of the vessels found in the clavipectoral triangle resulted; smaller volume of the contrast agent, shorter FT, and reduction in DAP, all of which were statistically significant (P < 0.0001).
Conclusions. Selective venography via a CV approach from the pocket of the implanted CIED is an effective alternative to the conventional peripheral contrast administration, and is potentially beneficial for the patients.

słowa kluczowe:

wenografia; żyła odpromieniowa; promieniowanie X

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe