eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2022
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Skala Używania Ryzykownego substancji psychoaktywnych. Badania pilotażowe

Robert Modrzyński
1
,
Agnieszka Pisarska
2
,
Anna Maria Mańkowska
3

1.
Chair of Clinical Psychology and Neuropsychology, Institute of Psychology, Faculty of Education and Psychology, The Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
2.
Chair of Educational Psychology and Psychological Diagnosis, Institute of Psychology, Faculty of Education and Psychology, The Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
3.
Chair of Clinical Psychology, Institute of Psychology, Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Alcohol Drug Addict 2022; 35 (3): 187-204
Data publikacji online: 2023/02/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
W ICD-11 została poprawiona jakość wstępnej diagnozy klinicznej w obszarze zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Celem artykułu jest przedstawienie właściwości psychometrycznych, skonceptualizowanych zgodnie z ICD-11, Skali Używania Ryzykownego (SUR), mierzącej intensywność używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Materiał i metody
Badaniem objęto 508 dorosłych osób spożywających alkohol i inne substancje psychoaktywne. Respondenci wypełnili SUR, AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) i DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test).

Wyniki
Trafność kryterialną obliczono, korelując wyniki SUR z AUDIT (kobiety: r = 0,91, p < 0,01; mężczyźni: r = 0,82, p < 0,01) oraz z DUDIT (kobiety: r = 0,52, p < 0,01; mężczyźni: r = 0,47, p < 0,01). Rzetelność obliczono metodą międzypołówkową, wartości współczynnika α Cronbacha z korektą Spearmana-Browna wynoszą 0,90 dla kobiet i 0,94 dla mężczyzn. W wersji ostatecznej SUR składa się z 10 itemów.

Omówienie
Przeprowadzone analizy wykazują wysoką trafność i rzetelność SUR. Narzędzie to może być wykorzystywane w szerokiej praktyce klinicznej. Jego struktura umożliwia szybką i trafną ocenę ryzykownego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym podejrzenia uzależnienia.

Wnioski
Skala Używania Ryzykownego jest metodą przesiewową, która może być stosowana przez praktyków mających kontakt z osobami nadużywającymi alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Jest lepszym wskaźnikiem diagnostycznym dla używania alkoholu niż dla używania narkotyków.Introduction
The quality of initial clinical diagnosis of psychoactive substance use disorders was improved in the ICD-11. The purpose of article is to present the psychometric properties of the Hazardous Substance Use Scale (HUS) measuring alcohol and other psychoactive substances use intensity, which was conceptualised in accordance with ICD-11.

Material and methods
The survey covered 508 adults who consume alcohol and other psychoactive substances. Respondents completed the HUS, AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) and DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test).

Results
Criterion validity was calculated by correlating the HUS results with the AUDIT (women: r = 0.91, p < 0.01; men: r = 0.82, p < 0.01) and the DUDIT tests (women: r = 0.52, p < 0.01; men: r = 0.47, p < 0.01). Reliability was calculated with the split-half method; the individual properties of the Cronbach’s α coefficient with the Spearman-Brown correction is 0.90 for women and 0.94 for men. In the final version, the HUS consists of 10 items.

Discussion
Analysis shows HUS high validity and reliability. Therefore HUS is a tool that can be used in broad clinical practice. The structure of this scale enables quick and accurate assessment of hazardous alcohol and other psychoactive substances use, including the suspicion of dependence.

Conclusions
The Hazardous Use Scale is a screening method that can be used by practitioners in contact with people who abuse alcohol and other psychoactive substances. It shows a better diagnostic rate for alcohol use than drug use.

słowa kluczowe:

alkohol, substancje psychoaktywne, ICD-11, nadużywanie substancji, używanie ryzykowne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.