eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stereotypy i postawy mieszkańców Małopolski wobec przedstawicieli wybranych kultur

Alicja Kamińska
1
,
Anna Majda
,
Joanna Zalewska-Puchała
,
Ilona Sajdak

1.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. W Polsce kontakty z osobami mówiącymi innym językiem, o innym kolorze skóry, innego wyznania, należącymi do innego kręgu kulturowego, mającymi inne obyczaje i wierzenia, znacznie się nasiliły po wejściu Polski do rodziny krajów Unii Europejskiej.


Cel. Celem pracy było poznanie opinii mieszkańców Małopolski na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz ich postaw wobec osób z odmiennych obszarów kulturowych.


Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 120 osób zamieszkujących teren południowej Małopolski. Do przeprowadzenia badania wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz Skalę Bogardusa, jako narzędzie badawcze wystandaryzowane. Do analizy statystycznej użyto testu U Manna-Whitneya, Spearmana.


Wyniki. Większość osób badanych miała kontakt ze stereotypami na temat mniejszości kulturowych. Wszyscy ankietowani potrafili wymienić kilka stereotypów o Romach, muzułmanach oraz Żydach. Największy dystans ankietowani wykazali wobec mniejszości romskiej, najmniejszy w stosunku do mniejszości muzułmańskiej.


Wnioski. Małopolska jest regionem, który zamieszkany jest przez wiele osób należących do mniejszości kulturowych i narodowościowych. Codzienny kontakt z tymi osobami powinien sprowadzać się do zrozumienia ich kultury, tradycji i zachowań, a nie do dyskryminacji, szykanowania, odtrącania. Bardzo ważne jest, aby zapobiegać potencjalnym konfliktom społecznym, do których może dochodzić, jeśli będziemy kierować się uprzedzeniami, które najczęściej wynikają ze stereotypów.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 27–33


  


Introduction. In Poland, contacts with people who speak a different language, a different skin color, different religion, belonging to a different culture, and thus having different customs and beliefs, has grown significantly after Polish accession to the European Union family.


Aim. The aim of the study was to determine the opinion of the inhabitants of Malopolska about stereotypes, prejudice and discrimination and their attitudes towards people with different cultural areas.


Material and methods. The study was performed on a group of 120 people living in the southern Malopolska. To carry out the study used a questionnaire of his own authorship and Bogardus scale, standardized as a research tool. Used for statistical analysis the U Mann-Whitney, Spearman.


Results. Most of the respondents had contact with stereotypes about minority cultures. All the respondents were able to replace the existing stereotypes about the the Gypsies, Muslims and Jews. Respondents showed the greatest distance towards the Gypsies minority, the smallest in relation to the Muslim minority.


Conclusions. Malopolska is a region which is inhabited by a number of persons belonging to cultural and national minorities. Daily contact with these people should lead to the understanding of their culture, tradition and behavior, and not to discrimination, harassment, rejection. It is very important to prevent potential social conflicts, which may occur if we act with prejudice usually resulting from established negative stereotypes.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 27–33


 

słowa kluczowe:

stereotypy; uprzedzenia; dyskryminacja; grupy mniejszościowe

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe