en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Subkliniczna niedoczynność tarczycy u dzieci i młodzieży jako łagodna dysfunkcja gruczołu tarczowego – badanie jednoośrodkowe

Kamila Szeliga
1
,
Aleksandra Antosz
1
,
Karolina Skrzynska
1
,
Barbara Kalina-Faska
1, 2
,
Aneta Gawlik
1, 2

1.
Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences, Medical Universi-ty of Silesia, Upper Silesian Medical Center in Katowice, Polska
2.
Endocrinological Outpatient Clinic, Upper Silesian Medical Center in Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (2): 97-103
Data publikacji online: 2023/04/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie:
Subkliniczna niedoczynność tarczycy (SH) jest diagnozowana, gdy stężenie hormonu tyreotropowego w surowicy (TSH) jest zwiększone, a stężenie hormonów tarczycy mieści się w zakresie wartości referencyjnych.

Cel pracy:
Celem naszego prospektywnego nierandomizowanego badania była ocena naturalnego przebiegu SH.

Materiał i metody:
Do badania prospektywnego zakwalifikowano wszystkich pacjentów z podejrzeniem SH, którzy byli skierowani do Przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej w latach 20142018.

Wyniki:
Do badania włączono łącznie 130 pacjentów z SH. Trzydziestu pięciu (26,9%) pacjentów poddano obserwacji bez włączenia lewotyroksyny (L-T4) (grupa SH-T0), a terapię L-T4 wprowadzono losowo u 95/130 (73,1%) dzieci z SH (grupa SH-T1). Nie stwierdzono różnic statystycznych w zakresie hSDS i BMI Z-score między grupami SH-T0 i SH-T1 (odpowiednio p = 0,761 i p = 0,843). Wprowadzenie L-T4 u pacjentów z niskim wzrostem nie wpłynęło na liniowy wzrost pod koniec FU wyrażony jako hSDS. Progresję do OH obserwowano u 6 dzieci (6,3%) w grupie SH-T1. Po przeprowadzeniu wieloczynnikowej regre-sji logistycznej stwierdzono, że początkowo stężenie TSH i BMI Z-score są prawdopodobnymi predyktorami OH.

Wnioski:
Badanie potwierdziło niskie ryzyko progresji SH do jawnej niedoczynności tarczycy. U większości pacjentów pod koniec obserwacji stwierdza się subkliniczną niedoczynność tarczycy lub eutyreozę. Terapia L-T4 nie wpłynęła na wzrost i masę ciała na końcu obserwacji. Głównymi predyktorami rozwoju jawnej niedoczynności tarczycy były: większe stężenie TSH i BMI Z-score.Introduction:
Subclinical hypothyroidism (SH) is a biochemical diagnosis made when a serum thyroid-stimulating hormone (TSH) is ele-vated with circulating thyroid hormone levels within their reference ranges.

Aim of the study:
Aim of our prospective non-randomized study was to evaluate the course of SH.

Material and methods:
All patients with suspicion of SH referred to the Endocrinology Outpatient Clinic between 2014 and 2018 were recruited to prospective study.

Results:
A total of 130 patients with SH were recruited for this study. Thirty-five (26.9%) patients were followed up without levothy-roxine (L-T4) (SH-T0 group) and therapy with L-T4 was randomly introduced in 95/130 (73.1%) SH children (SH-T1 group). We did not find statistical differences in hSDS and BMI Z-score between the SH-T0 and SH-T1 groups (p = 0.761 and p = 0.843, respectively). Introducing L-T4 in patients with short stature did not affect the linear growth at the end of FU ex-pressed as hSDS. OH developed in six children (6.3%) in the SH-T1 group. After conducting a multivariate logistic regres-sion, we found that the baseline TSH concentration and BMI Z-score are possible predictors of OH.

Conslusions:
Our study confirmed a low risk of progression of SH to overt hypothyroidism. The majority of patients remains SH or resolved for nor-mal thyroid function. The L-T4 therapy did not effect on linear growth and body weight. The main predictor of worsening to hypothyroidism were a higher TSH level and Z-score BMI.

słowa kluczowe:

dzieci, młodzież, leczenie, subkliniczna niedoczynność tarczycy, lewotyroksyna


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.