eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Sytuacja zdrowotna chorych z lejkowatą klatką piersiową w okresie okołooperacyjnym

Dorota Rogala
,
Krystian Pawlak
,
Dorota Formanowicz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (2): 55-60
Data publikacji online: 2017/07/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Cel pracy: Analiza sytuacji zdrowotnej pacjentów z klatką piersiową lejkowatą i ocena wpływu choroby na funkcjonowanie chorych przed zabiegiem i po nim.


Materiał i metody: Przebadano 60 pacjentów ze schorzeniem szewskiej klatki piersiowej, których poddano korekcji chirurgicznej metodą Nussa lub metodą Ravitcha. Ogół badanych podzielono na dwie grupy wiekowe: grupę I – 27 pacjentów w wieku 10–17 lat i grupę II – 33 pacjentów w wieku 18–40 lat.

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Za pomocą kwestionariusza (poza metryczką i ogólnymi danymi socjodemograficznymi) zbierano dane dotyczące wpływu deformacji na funkcjonowanie chorych w okresie przedoperacyjnym oraz aktualnej sytuacji zdrowotnej. Każdy pacjent w ciągu 1–4 dni po zabiegu otrzymywał ankietę do wypełnienia.


Wyniki: Objawy, dolegliwości oraz zaburzenia psychospołeczne zgłaszane przez ankietowanych częściej dotyczyły chorych z grupy II. Głównie odnosiło się to do częstych infekcji dróg oddechowych i skoliozy piersiowej kręgosłupa (p = 0,0473). Wśród 15 ankietowanych wystąpiły komplikacje we wczesnym okresie pooperacyjnym. U starszych respondentów (grupa II) występowało większe nasilenie bólu pooperacyjnego (p = 0,0024). Zabieg chirurgiczny w 81% wykonany został metodą Nussa. Po przeprowadzonej operacji u większości pacjentów z obu badanych przedziałów wiekowych wcześniejsze dolegliwości i objawy ustąpiły dzięki wykonanemu zabiegowi. Samoocena pacjentów wzrosła.


Wnioski: Deformacja klatki piersiowej lejkowatej jest przyczyną istotnych dolegliwości i zaburzeń utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie. Przeprowadzenie operacji klatki szewskiej znacząco wpływa na poprawę sytuacji zdrowotnej pacjentów oraz wzrost samopoczucia. Ból w klatce piersiowej i powikłania w okresie pooperacyjnym nie wpływa na ocenę skuteczności leczenia chirurgicznego klatki piersiowej lejkowatej.

The aim of the study was to analyse the health status of patients with pectus excavatum, and assess the impact of the disease on the functioning of the patients before and after surgery.

Material and methods: Sixty patients with pectus excavatum underwent surgical correction by Nuss or by Ravitch procedure. The respondents were divided into two age groups: group I – 27 patients aged 10 to 17 yerars and group II – 33 patients aged 18 to 40 years.

The study was performed by diagnostic survey using a questionnaire. The questionnaire collected data on the effect of deformation on the functioning of patients in the preoperative period as well as their current health situation.

Results: Symptoms, conditions, and psychosocial disorders reported by the respondents concerned the patients from group II more often. In particular, this referred to recurrent respiratory infections and scoliosis (p = 0.0473). Early postoperative complications developed among 15 (25%) of the surveyed. Postoperative chest pain was significantly more severe among the older patients from group II (p = 0.0024). Among the majority of patients from both studied groups, their self-esteem improved and most of the preoperative symptoms and conditions disappeared after the corrective surgery.

Conclusions: Pectus excavatum is the cause of significant ailments and disorders hindering the social functions. Corrective surgery of pectus excavatum significantly improves the clinical status and comfort of the patients and decreases preoperative symptoms and conditions. Early postoperative chest pain and complications do not affect the final assessment of the effectiveness of surgical treatment of funnel chest.
słowa kluczowe:

jakość życia, powikłania pooperacyjne, torakochirurgia, klatka piersiowa lejkowata

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.