eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Udary mózgu u dzieci do 5. roku życia

Joanna Rosińczuk-Tonderys
,
Urszula Żerkowska
,
Izabela Uchmanowicz
,
Agnieszka Kalisz

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Udar niedokrwienny i krwotoczny występują w populacji dziecięcej z częstością 2,5/100 000/rok, a więc częściej niż guzy nowotworowe
mózgu. Relatywnie częste są udary w okresie noworodkowym, a także w okresie płodowym (od 14. tygodnia), których najczęstszymi
przyczynami są czynniki matczyne.

Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie czynników ryzyka ze strony matki i dziecka mających wpływ na wystąpienie udarów mózgu
u dzieci i omówienie podjętych metod rehabilitacji i usprawniania psychoruchowego tych dzieci.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na Oddziale Patologii Noworodka oraz na Oddziale Neurologii Dziecięcej w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu Chorób Dziecięcych im. J. Korczaka we Wrocławiu w okresie od października 2007 roku do marca 2008 roku.
Badania przeprowadzono na podstawie ankiety skierowanej do matek dzieci, u których po porodzie stwierdzono udar mózgu.

Wyniki. Z analizy badań wynika, że u 70% przebadanych dzieci stwierdzono udar krwotoczny, natomiast u 30% udar niedokrwienny.
Czynnikami predysponującymi do powstania udaru mózgu u dzieci były choroby matki w czasie ciąży oraz systematyczne przyjmowanie
leków przez kobiety w ciąży, palenie tytoniu i stosowanie innych używek. Najwięcej porodów odbyło się przed wyznaczonym terminem,
a ponad połowa badanych dzieci, u których rozpoznano udar mózgu, urodziła się przez cesarskie cięcie. Najczęstszymi następstwami
udaru mózgu u dzieci były zaburzenia widzenia, słuchu oraz padaczka.

Wnioski. Metoda Vojty była najczęstszą techniką stosowaną w rehabilitacji dzieci po udarze mózgu, ponad połowa dzieci korzystała
z terapii wspomagających.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 13–20


Introduction. Ischemic and hemorrhagic stroke occurs in children’s population with frequency 2.5/100,000/year, so more often than brain
neoplastic tumors. Relatively often are strokes in neonatal period as well as prenatal — in fetal period (since 14th week) or maternal factors
can be the reasons.

The aim of the study. The aim of the study was introduction of stroke reasons, paying special attention to risk factors from the mother’s side,
discussing accepted methods of rehabilitation and psychomotor improvement of children.

Material and methods. The research was conducted at the Newborn Pathology Department and Children’s Neurology Department in the
Specialist Hospital of Pediatric Diseases in Wroclaw from October 2007 to March 2008. The research study was based on a questionnaire for
children’s mothers, in whom stroke was stated after labour.

Results. From the research analysis results that in 70% of examined children hemorrhagic stroke was stated, whereas ischemic in 30%.
Factors predisposing to occurrence of stroke in children were bad health state of mother during pregnancy and systematic using medicines
by pregnant mothers, smoking and diet. The biggest number of labours took place before appointed time, also over half of examined
children with diagnosed stroke was born by caesarean section. In most of the examined children after stroke eye disorders and epilepsy
were present.

Conclusions. The Vojta’s method was the most common method used in rehabilitation of children after stroke, over half of the children used
adjunct therapies.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 13–20
słowa kluczowe:

dar mózgu; dzieci; czynniki ryzyka udarów; postępowanie terapeutyczne i rehabilitacja dzieci po udarze

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe