eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Utrata krwi podczas transplantacji wątroby w zależności od stanu klinicznego pacjenta

Anita Rybicka
1
,
Małgorzata Bessas
1
,
Arkadiusz Kazimierczak
2
,
Małgorzata Starczewska
1
,
Szymon Grochans
3
,
Elżbieta Grochans
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2.
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3.
Studenckie Koło Naukowe w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologii, Chirurgii Klatki Piersiowej i Zaburzeń Metabolicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 62–67
Data publikacji online: 2019/08/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Przeszczep wątroby jest ostateczną formą leczenia schyłkowej niewydolności wątroby. Stan kliniczny i niektóre parametry biochemiczne brane pod uwagę w stopniowaniu niewydolności wątroby mogą mieć wpływ na funkcjonowanie układu krzepnięcia i wielkość śródoperacyjnej utraty krwi. Przewidzenie masywnego krwawienia i zabezpieczenie odpowiedniej ilości preparatów krwi jest trudne na etapie przygotowania do operacji.

Cel pracy
Celem pracy była ocena wpływu stanu klinicznego oraz stopnia niewydolności wątroby na utratę krwi podczas transplantacji tego narządu.

Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 88 pacjentów w wieku 19–67 lat poddanych transplantacji wątroby w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Przeprowadzono retrospektywną analizę danych pozyskanych z protokołów kwalifikacyjnych do transplantacji wątroby.

Wyniki
Wszyscy chorzy przeżyli zabieg. Średnia utrata krwi podczas przeszczepu wątroby wyniosła 3082 ±2708 ml (zakres: 400–16000 ml). Całkowity czas operacji wyniósł średnio 371,21 min (zakres: 255–405 min). Z wielkością utraty krwi korelowały wartości uzyskane w skali oceny stopnia niewydolności wątroby (model for end stage liver disease – MELD) i skali Childa-Turcotte’a-Pugha (Child-Turcotte-Pugh score – CTP). Niezależny związek z wielkością śródoperacyjnej utraty krwi potwierdzono jednak w analizie dyskryminacyjnej jedynie dla trzech parametrów, tj. encefalopatii (p = 0,0032), złego stanu odżywienia (p = 0,00107) i czasu operacji (p = 0,00178).

Wnioski
Kacheksja i encefalopatia stanowią niezależne czynniki kliniczne podwyższonego ryzyka krwawienia śródoperacyjnego. Czas operacji jest niezależnym czynnikiem warunkującym wielkość śródoperacyjnej utraty krwi.Introduction
Liver transplant is a definitive treatment of end-stage liver insufficiency. The clinical state and biochemical parameters used for grading liver insufficiency can influence the functioning of the coagulation system and the amount of intraoperative blood loss.

Aim of the study
The aim of the study was to assess the influence of the clinical state and stage of liver insufficiency on blood loss during liver transplantation.

Material and methods
The study included 88 patients aged 19-67 years after liver transplantation at the Independent Public Regional Integrated Hospital in Szczecin, Poland. A retrospective analysis was carried out of data collected from liver transplantation qualification protocols, which contained social-demographic and epidemiological information.

Results
Average blood loss during liver transplantation amounted to 3082 ±2708 ml (range 400-16,000 ml). The average total surgery time was 371.21 min (range 255-405 min). Blood loss correlated with the model for end stage liver disease (MELD) and Child-Turcotte-Pugh score (CTP) values. However, an independent relationship with the amount of intraoperative blood loss was confirmed in the discriminant analysis only for three parameters, namely encephalopathy (p = 0.0032), poor dietary habits (p = 0.00107), and surgery duration (p = 0.00178).

Conclusions
Cachexia and encephalopathy constitute independent clinical factors of the increased risk of intraoperative bleeding. Surgery duration is an independent factor conditioning the amount of intraoperative blood loss.

słowa kluczowe:

niedożywienie, utrata krwi, encefalopatia, przeszczep wątroby

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe