eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Uwarunkowania akceptacji choroby przez chorych poddawanych hemodializie zewnątrzustrojowej

Joanna Łatka
1
,
Anna Majda
1
,
Agnieszka Sołtys

1.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Leczeni hemodializami chorzy na przewlekłą niewydolność nerek w życiu codziennym doświadczają wielu ograniczeń i wymagań ze strony choroby, która jest pod wieloma względami trudna do zaakceptowania.

Cel pracy. Celem badania było zdiagnozowanie wskaźnika akceptacji choroby i poznanie wpływu zmiennych socjodemograficznych, zmiennych specyficznych dla leczenia nerkozastępczego oraz stylu radzenia sobie ze stresem na stopień akceptacji choroby przez chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych z zastosowaniem hemodializy.

Materiał i metody. W badaniu z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego wzięło udział 100 pacjentów. Zastosowano Skalę Akceptacji Choroby autorstwa Felton, Revenson i Hinrichsen do oceny przystosowania się pacjenta do ograniczeń spowodowanych chorobą; Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych autorstwa Endler i Parker stosowaną do badania stylów radzenia sobie ze stresem oraz własny kwestionariusz ankiety, której pytania dotyczyły danych socjodemograficznych i wybranych aspektów przebiegu choroby i terapii.

Wyniki. Wskaźnik akceptacji choroby wśród badanych pacjentów hemodializowanych wyniósł 22,76 (SD = 5,33). Wykazano pozytywną zależność między poziomem akceptacji choroby a takimi zmiennymi, jak: płeć męska, wyższy poziom wykształcenia, pozytywna ocena sytuacji ekonomicznej, lepsze samopoczucie między dializami i krótsze ich całkowite trwanie oraz styl radzenia sobie chorych ze stresem skoncentrowany na zadaniu lub unikaniu.

Wnioski. W wyniku analizy danych z badania nasuwa się potrzeba zwrócenia uwagi na problem akceptacji choroby i uwzględnienie występowania u pacjentów hemodializowanych czynników, które różnicują w pozytywny lub negatywny sposób stopień akceptacji choroby na wszystkich etapach jej trwania.Introduction. Treated hemodialysis patients with chronic renal failure in everyday life experience many of the restrictions and requirements on the part of the disease, which is, in many ways, difficult to accept.

Aim of the study. The aim of the study was to diagnose the illness acceptance rate and understanding the role of socio- -demographic variables and variables specific to renal replacement therapy, and styles of coping with stress for the differentiation of the acceptance of the disease in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis.

Material and methods. In the study 100 patients participated. The Acceptance of Illness Scale and Questionnaire Coping with Stressful Situations were used as well as own questionnaire which contained questions related to socio-demographic data and certain aspects of the disease and treatment.

Results. Acceptance rate of the disease among the patients on hemodialysis was 22.76 (SD = 5.33). It has been shown a positive correlation between the level of acceptance of the disease and variables such as male gender, higher level of education, positive assessment of material situation, the feeling better between dialysis and its shorter total duration and also between coping style in patients with stress concentrated on the task or avoidance.

Conclusions. The analysis of data from the study suggests the need to take into account the problem of acceptance of the disease by hemodialysis patients and occurrence of factors that differentiate in a positive or negative way the degree of acceptance of the disease at all stages of its duration.

 

słowa kluczowe:

akceptacja choroby; przewlekła niewydolność nerek;hemodializa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe