eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza oraz postawy młodzieży gimnazjalnej i licealnej wobec udzielania pierwszej pomocy

Joanna Olchawa
,
Kinga Fecko - Gałowicz

Data publikacji online: 2017/05/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej przez przypadkowego świadka zdarzenia jest bardzo ważna.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy i postaw, jaką prezentują uczniowie szkoły gimnazjalnej i licealnej wobec udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym.
Materiał i metody. Badaną populację stanowiło 175 uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej i klas maturalnych liceum ogólnokształcącego. Do badań wykorzystano przygotowany autorski kwestionariusz ankiety, który został rozdany na lekcjach godziny wychowawczej w dwóch typach szkół. W obliczeniach statystycznych posługiwano się testem chi-kwadrat. Dla każdego testu przyjęto poziom istotności równy 0,05.
Wyniki. Młodzież uczęszcza na zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno w szkole, jak i na zajęciach organizowanych poza szkołą. W znacznej większości zna numery alarmowe, wykazuje chęć ciągłego szkolenia się, ale nie wykazuje chęci, aby kształcić się w kierunku medycznym zawodowo. Pytania z zakresu postępowania przedmedycznego wypadły na zadowalającym poziomie. Problem stanowiły jednak odpowiedzi z zakresu tamowania krwotoku, pomocy w przypadku płonącej odzieży oraz postępowania z nieprzytomnym.
Wnioski. Wiedzę z zakresu pierwszej pomocy młodzież gimnazjalna i licealna czerpała głównie z zajęć prowadzonych na terenie szkoły. Wyjątkiem jest nieumiejętność postępowania w krwotokach, z nieprzytomnym oraz oparzonym płonącą odzieżą. Starsza młodzież (licealna) częściej udzielała poprawnej odpowiedzi niż młodzież gimnazjalna.Introduction

The ability to provide first aid for accidental bystander is very important..

Target work

The aim of the study was to investigate the level of knowledge and attitudes of junior high school and high school students towards first aid given to the injured.

Material and methods

The study involved 175 subjects, including third grade students of junior high school and students of final year of secondary school that were randomly selected. The study used the author prepared a questionnaire, which was distributed to the classroom hours of education in the two types of schools. The statistical calculations use has the chi-square test. For each test assumes significance level equal to 0.05.

Results

Young people attend first aid trainings both at school and in the classes organized by school. In the vast majority they know the emergency numbers and show a willingness to further training, however they did not show willingness to educate themselves on the medical professions. The results of the questions concerning first aid were quite well. The problem, however, were the response from the scope of the control of hemorrhage, assistance in case of burning clothes and dealing with unconscious.

Conclusions

Knowledge of first aid secondary school students and secondary school pupils drew mainly from activities conducted on school grounds. The level of knowledge should be assessed as satisfactory. The exception is the inability to conduct a bleeding, unconscious and with oparzonym burning clothing. Older (high school) youth more frequently gave correct answers than secondary school students.

słowa kluczowe:

pierwsza pomoc; młodzież; wiedza

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe