eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2011
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ poczucia koherencji na depresyjność u osób z rozpoznaniem raka jelita grubego

Krystyna Kurowska
,
Anetta Kubak

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 149-154
Data publikacji online: 2011/11/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp : Większości ludzi rak kojarzy się z wyrokiem śmierci. Poczucie koherencji odgrywa znaczną rolę w przeżywaniu lęku i stresu. Człowiek wykorzystujący zasoby środowiska zewnętrznego i wewnętrznego lepiej radzi sobie w sytuacji choroby.

Cel : Określenie wpływu poziomu poczucia koherencji na stopień depresji u chorych leczonych z powodu raka jelita grubego.

Materiał i metody : Przebadano 92 pacjentów leczonych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, przy użyciu kwestionariusza orientacji życiowej (SOC-29) Antonovsky’ego oraz skali depresji Becka.

Wyniki : Badani mieli przeciętny poziom poczucia koherencji oraz łagodny lub umiarkowany stopień depresji. Wykazano ścisły związek między poczuciem koherencji a depresją. Im wyższe poczucie koherencji, tym niższy stopień depresji, natomiast wysoki poziom depresji spowodowany był niskim poziomem poczucia koherencji. U osób w wieku 70–80 lat znacznie obniża się globalny SOC, co może świadczyć o strachu przed skutkami choroby oraz obawą przed uzależnieniem od innych osób.

Wnioski : Otrzymane wyniki mogą mieć wpływ na przygotowanie osób chorych do samodzielnej egzystencji. Pozwalają lepiej zaplanować opiekę nad tym chorymi, wdrożyć działania mające na celu pomoc w zaakceptowaniu choroby.

Introduction : Cancer for most people mean the death sentence. The SOC has a significant role in the experience of anxiety and stress. Person, who is able to use internal and external resources is better copping with the disease.

Aim : Determine the influence of the sense of coherence on a degree of depression patients with colorectal cancer.

Material and methods : We studied 92 patients treated at the Oncology Center in Bydgoszcz, using designed on our own survey, Antonovsky’s questionnaire of Guidance (SOC-29) and Beck’s depression scale.

Results : Respondents had an average level of sense of coherence and a mild or moderate degree of depression. It has been shown a strong correlation between sense of coherence and depression. The higher level of SOC gives the lower level of depression, while a high level of depression was caused by low levels of SOC. There has been showed reduction of a global SOC in a group of people aged from 70 to 80. It may be connected with a fear of the consequences of the disease and fear of dependence on others.

Conclusions : The results may affect the preparation for patient’s independent life with the disease. Show us the way of better care planning for the sick, and implement actions to aid in the acceptance of the disease.
słowa kluczowe:

rak jelita grubego, poczucie koherencji (SOC), depresja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe