eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na występowanie zaburzeń depresyjnych wśród kobiet

Robert Ślusarz
,
Agnieszka Borzyszkowska
,
Justyna Szrajda
,
Wiesław Fidecki
,
Beata Haor

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Depresja jest niezależnie od wieku „cierpieniem przypisanym człowiekowi”. Wielokrotnie bywa powodem znacznego pogorszenia
jakości życia, aż do inwalidztwa włącznie. Jest zaburzeniem nawracającym, często o charakterze przewlekłym.

Cel pracy. Głównym celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na występowanie zaburzeń depresyjnych
u kobiet.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 60 kobiet hospitalizowanych na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz 30 kobiet konsultowanych w Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP)
w Świeciu. Podstawowym kryterium doboru osób do badań były rozpoznane zaburzenia depresyjne przez specjalistę psychiatrii. Badane
osoby poddano ocenie metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Otrzymane wyniki poddano analizie
statystycznej. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej.

Wyniki. Z wybranych czynników socjodemograficznych tylko wykształcenie i miejsce zamieszkania różnicują występowanie zaburzeń
depresyjnych u kobiet w badanychh grupach.

Wnioski. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między wykształceniem a przyczyną występowania zaburzeń depresyjnych u kobiet
w badanych grupach.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 21–26


Introduction. Depression is a universal, timeless and independent of age disorder affecting people. It is common and often negatively
influences life quality and may even lead to disability. It is a recurrent, chronic disorder.

Aim of the study. The aim of the study was to assess the influence of selected socio- demographic factors on incidence of depressive
disorders in women.

Material and methods. The study included 60 female patients of General Psychiatry Ward, Provincial Psychiatric Hospital, Świecie and
30 female outpatients of Mental Health Clinic, Świecie. The main inclusion criterion was a depressive disorder diagnosed by a psychiatrist.
The method of diagnostic survey was used in the study, the patients were given a questionnaire. The results were statistically analyzed. The
Bioethical Commission approved the study.

Results. Of the selected socio-demographic factors only education and place of residence differentiated incidence of depressive disorders
in women.

Conclusions. Statistically significant relationship was found between education and cause of depressive disorders in women in compared groups.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 21–26
słowa kluczowe:

depresja; psychiatria; neuropsychiatria

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe