eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Wskaźnik kostka–ramię – efektywna diagnoza chorób tętnic obwodowych

Katarzyna Cierzniakowska
,
Maria T. Szewczyk
,
Elżbieta Kozłowska
,
Paulina Mościcka
,
Anna Górka
,
Aleksandra Popow
,
Justyna Cwajda-Białasik

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 1: 26-33
Data publikacji online: 2016/04/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy: Diagnostyka polegająca na określeniu stosunku ciśnienia tętniczego mierzonego w okolicy kostki do najwyższego ciśnienia skurczowego ramienia nosi nazwę wskaźnika kostka–ramię (ankle-brachial index – ABI). Obniżone ciśnienie tętnicze na kostce w stosunku do ciśnienia na ramieniu wskazuje na obecność obwodowej miażdżycy. Celem pracy była ocena wartości wskaźnika kostka–ramię i współwystępowania czynników ryzyka miażdżycy u osób badanych.

Materiał i metody: Badana grupa liczyła 128 osób (45 kobiet i 83 mężczyzn) w wieku 50–93 lat. W grupie badanej było 64 chorych z rozpoznanym niedokrwieniem kończyn dolnych. Do badań wykorzystano własny kwestionariusz ankiety. Po przeprowadzeniu wywiadu, wszyscy badani mieli wykonane pomiary ABI dla obydwu kończyn dolnych.

Wyniki: Średnie wartości ABI wynosiły: dla chorych na cukrzycę 0,47 ±0,38 (p = 0,006); palących tytoń 0,51 ±0,39 (p = 0,00045); z ograniczoną aktywnością fizyczną 0,49 ±0,38 (p = 0,0001) oraz z niedowagą 0,13 ±0,18 i z prawidłową masą ciała 0,44 ±0,36 (p = 0,007).

Znamienne różnice międzygrupowe dotyczyły również parametrów podlegających samoocenie badanych (status materialny i stan zdrowia). Nieco ponad połowa chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych (53%) ogranicza swoją aktywność. W zakresie aktywności ruchowej występują znaczące różnice międzygrupowe (p = 0,02).

Wnioski: Znacząco niższy ABI wśród badanych determinowały wybrane parametry, takie jak: cukrzyca, palenie tytoniu, mała aktywność fizyczna, niższy wskaźnik BMI. Osoby z chorobą tętnic obwodowych gorzej wypadają w samoocenie własnego stanu zdrowia, statusu materialnego i aktywności fizycznej w porównaniu z pozostałymi grupami.

Objectives: Diagnosis based on evaluation of blood pressure ratio measured around the ankle to the highest systolic arm pressure is known as ankle-brachial index (ABI). Reduced blood pressure around the ankle in relation to the blood pressure around the arm indicates the presence of peripheral arterial disease. The aim of this study was the assessment of ABI and co-ocurrance of artherosclerosis risk factors among tested people.

Material and methods: The tested group consisted of 128 people (45 women and 83 men) aged from 50 to 93. This group included 64 patients with diagnosed peripheral arterial disease. The study was conducted using own questionnaire. After the research, all tested people had ABI measured for both legs.

Results: Average ABI values were as follows: for diabetic people 0.47 ±0.38 (p = 0.006); for smokers 0.51 ±0.39 (p = 0.00045); for people with limited physical activity 0.49 ±0.38 (p = 0.0001) for underweight people 0.13 ±0.18 and for people with correct weight 44 ±0.36 (p = 0.007). Significant differences concerned also the parameters based on the self-assessment of the patients (material status and health status). More than a half of patients (53%) with peripheral arterial disease limits their activity. In terms of physical activity there are significant intergroup differences (p = 0.02).

Conclusions: Significantly lower ABI among patients was determined be chosen parameters like: diabetes, smoking, little physical activity, lower BMI. Patients with PAD have significantly worse assessment of their own health, material status and physical activity in comparison to the rest of groups.
słowa kluczowe:

wskaźnik kostka–ramię, choroba tętnic obwodowych, miażdżyca

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.