eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wsparcie oczekiwane i otrzymywane od personelu medycznego w percepcji rodziców hospitalizowanych dzieci

Anna Mazur
1
,
Anna Aftyka
2
,
Angelika Sipta
2
,
Ewa Skrobowska
2
,
Ewa Humeniuk
1

  1. Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  2. Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 183-190
Data publikacji online: 2017/03/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: W sytuacji choroby i hospitalizacji dziecka niezwykle istotne jest całościowe podejście zarówno do małego pacjenta, jak i jego opiekunów. Obejmuje ono nie tylko leczenie oraz pielęgnowanie chorego dziecka, lecz także udzielanie wsparcia jego rodzicom. Celem pracy były ocena wsparcia udzielanego rodzicom przez pielęgniarki i lekarzy oraz ocena wsparcia otrzymywanego i oczekiwanego od pielęgniarek w percepcji rodziców hospitalizowanych dzieci.

Materiał i metody: Badaniami objęto 120 rodziców, których dzieci przebywały na Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej oraz na I i II Oddziale Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Zastosowanymi narzędziami badawczymi były Kwestionariusz NPST w polskiej adaptacji Anny Aftyki i wsp. oraz ankieta socjodemograficzna.

Wyniki i wnioski: Rodzice hospitalizowanych dzieci uważają, że otrzymywali od pielęgniarek i lekarzy porównywalne wsparcie informacyjne, emocjonalne, wartościujące, instrumentalne oraz ogólne. W percepcji respondentów otrzymywane od pielęgniarek wsparcie informacyjne, emocjonalne, wartościujące, instrumentalne oraz ogólne jest niższe od oczekiwanego. Otrzymane wyniki badań własnych pogłębiają wiedzę w obszarze psychologii zdrowia oraz mogą być wykorzystane do opracowania skutecznych form udzielania wsparcia rodzicom hospitalizowanych dzieci przez personel medyczny.

Introduction: In the case of a child’s illness and their hospital stay, a holistic approach to a paediatric patient and their parents/carers is of considerable significance. It encompasses the provision of not only treatment and care of an ill child but also support for their parents. The aim of the work was the evaluation of support provided by nurses and doctors as well as assessment of expected and received support from nurses in the perception of parents whose children were treated in hospital.

Material and method: The study included 120 parents of children treated at the Surgery and Paediatric Traumatology Department as well as I and II Department of Paediatric Orthopaedics, University Children’s Hospital in Lublin. The research instruments applied were as follows the Polish adaptation of the Nurse Parent Support Tool (NPST) by Anna Aftyka et al. and a sociodemographic questionnaire.

Results and conclusions: The parents of children treated in hospital claim that both nurses and doctors provided them with comparable support, namely informational, emotional, appraisal, instrumental and general one. In the perception of the respondents informational, emotional, appraisal, instrumental and general support delivered by nurses is lower than the expected one. The research results obtained deepen the knowledge in the field of health psychology and can be used to compile effective forms of the provision of support for parents of children treated in hospital by the medical personnel.
słowa kluczowe:

wsparcie społeczne, personel medyczny, rodzice hospitalizowanych dzieci

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.