eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wsparcie oczekiwane przez pracowników opieki paliatywnej w kontekście poczucia straty po śmierci pacjentów

Małgorzata Joanna Fopka-Kowalczyk

Medycyna Paliatywna 2015; 7(2): 122–129
Data publikacji online: 2015/08/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Analiza indywidualnego zapotrzebowania na wsparcie pracowników opieki paliatywnej po śmierci chorych. Praca polegająca na opiekowaniu się osobami chorymi będącymi u kresu życia stanowi trudną, kosztorodną sytuację. Zwłaszcza nawiązywanie bliskich relacji w trakcie sprawowania opieki sprawia, że po śmierci chorego wśród pracowników występują określone reakcje emocjonalne, poznawcze i behawioralno-somatyczne. Praca z umierającymi bez wątpienia wymaga wspierania opiekunów profesjonalnych. Literatura przedmiotu w szerokim zakresie zajmuje się doświadczeniami osób chorych onkologicznie oraz ich rodzinami. Dotychczasowe badania obejmują charakterystykę przeżyć w trakcie choroby i analizę cierpienia na poszczególnych płaszczyznach funkcjonowania człowieka chorego i/lub rodziny sprawującej opiekę. W mniejszym stopniu natomiast nauki związane z opieką paliatywną i psychoonkologią wydają się zajmować zagadnieniami przeżyć opiekunów profesjonalnych.

Materiał i metody: Badaniem objęto 130 pracowników medycznych i niemedycznych w 9 ośrodkach opieki paliatywnej województwa kujawsko-pomorskiego. Metodami wykorzystanymi do badań były autorskie narzędzia do zbadania zależności: Kwestionariusz wsparcia oczekiwanego (KWOcz) oraz Kwestionariusz poczucia straty (KPS), wystandaryzowane i znormalizowane na wcześniejszych etapach badania (rzetelność testu KPS – 0,84, dla KWOcz – 0,88; trafność testu KPS – 0,92, dla KWOcz – 0,94). Zastosowano w obliczeniach współczynnik korelacji r Pearsona.

Wyniki: Pracownicy opieki paliatywnej w kontekście doświadczanych reakcji po śmierci pacjentów wskazują na indywidualne zapotrzebowanie na wsparcie w sferze emocjonalnej, informacyjnej oraz instrumentalnej w stopniu statystycznie istotnym. Oznacza to, że oczekują docenienia i dowartościowania w wykonywanej pracy, informacji dotyczącej szkoleń i możliwości wymiany doświadczeń, jak również instruowania, w jaki sposób modyfikować swoje zachowania w wykonywanej pracy.

The aim of the study is the analysis of individual demand for the support of palliative care workers after the death of patients. The care of the petients int the end of their lives is a difficult, cost-building situation. Developing close relationships in the course of care results in certain emotional, cognitive and behavioural-somatic responses experienced by employees after the death of the patients. Working with the dying, without a doubt, requires the support of professional caregivers. The research deals with the experience of the patients with cancer as well as their families. To a lesser extent the science related to palliative care and psychoonkology seem to deal with the issues of professional caregivers.

Material and methods: The researched were 130 health and non-medical professionals from 9 palliative care centres. The methods used in research were the author’s tools: The Expected Support Questionnaire (ESQ) and The Grief Questionnaire (SLQ), standardized and normalized (the integrity of the test: SLQ – 0.84; for ESQ – 0.88; accuracy test SLQ – 0.92; for ESQ – 0.94). Pearson product-moment correlation coefficient was used in calculations. The research results: the employees of palliative care in the context of the experienced reactions after the death of patients indicate the individual demand for support in emotional, informational, and instrumental areas to a statistically significant degree. It means that they expect appreciation for and promotion at work, information on training and opportunities for exchange of experiences, as well as instructing on how to modify their behaviour at work.
słowa kluczowe:

wsparcie oczekiwane, poczucie straty, pracownicy hospicjum

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe