eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Współuzależnienie u kobiet a ich życiowe doświadczenia

Wioletta Klimczak
,
Andrzej Klejna

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (3): 175-192
Data publikacji online: 2019/02/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Celem badania było poznanie biografii kobiet z rozpoznanymi objawami współuzależnienia oraz zrozumienie związku znaczących wydarzeń z ich życia z procesem tworzenia przekonań o sobie, interpretowaniem własnego życia i nadawaniem mu sensu oraz kształtowaniem relacji z innymi ludźmi.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w nurcie jakościowym, z zastosowaniem metody częściowo ustrukturyzowanego, narracyjnego wywiadu autobiograficznego.

Wyniki
Krzywdy doświadczane w dzieciństwie, generujące szereg strat w sferach życia emocjonalnego, społecznego czy duchowego, zapisane i zinterioryzowane w skryptach poznawczych kobiet, ujawniają się w ich dorosłym życiu, w bliskiej relacji z osobą nadużywającą alkoholu w postaci zachowań właściwych dla współuzależnienia.

Omówienie
Analiza biografii badanych kobiet otwiera drogę do dyskusji na temat związku doświadczeń z dzieciństwa z kształtowaniem się takiego konstruktu cech i właściwości osobowych, które w dorosłości rozpoznawane są jako objawy współuzależnienia. Uzyskane wyniki skłaniają do dalszych poszukiwań związków współuzależnienia z cechami charakterologicznymi i temperamentalnymi kształtującymi się na wczesnych etapach życia, w obliczu doznawania trudnych doświadczeń z udziałem rodziców.

Wnioski
Badania potwierdziły koncepcję adaptacyjną, mającą swoje źródła w trudnych doświadczeniach z dzieciństwa, stanowiących fundament dla kształtowania się objawów współuzależnienia, ujawniających się w dorosłości w relacji z osobą pijącą. Doświadczenia z przeszłości mogą w istotnym stopniu negatywnie rzutować na aktualną sytuację kobiet funkcjonujących w związku z alkoholikiem, co dowodzi, jak ważne jest uwzględnianie tego aspektu w terapii żon alkoholików.Introduction
The aim of the study was to investigate the biographies of women diagnosed with symptoms of co-dependency and to understand the relationship between their significant life events and the process of creating beliefs about themselves, interpreting and giving their own lives a meaning, and how they shape relationships with others.

Material and methods
The research was conducted using the qualitative approach and a semi-structured narrative autobiographical interview.

Results
Trauma experienced during childhood, generating a number of losses in the spheres of emotional, social or spiritual life, recorded and internalised in women’s cognitive scripts, emerge in adult life in close relationships with an alcohol abusing person, in the form of co-dependent behaviours.

Discussion
The analysis of the biographies paves the way for a discussion on the relationship between childhood experiences and the development of a construct of personal traits and characteristics, recognised in the adulthood as symptoms of co-dependency. The obtained results endorse further research on the relationship between co-dependency and the traits which develop in the early stages of life, after difficult experiences with the involvement of parents.

Conclusions
The studies confirmed the adaptive concept, with sources in difficult experiences in the childhood, which make the foundation for the development of symptoms of co-dependency manifested in adulthood in the relationship with a drinking person. Experiences from the past can have a significant negative impact on the current situation of women in a relationship with an alcoholic, which proves how important it is to take this aspect into consideration in therapy.

słowa kluczowe:

współuzależnienie, żony alkoholików, analiza jakościowa, biografie żon alkoholików

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe