eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2017
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wybrane aspekty profilaktyki ran odleżynowych

Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (2): 41-48
Data publikacji online: 2017/07/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ciągu ostatnich dwóch dekad częstość występowania odleżyn gwałtownie wzrosła, a pracownicy opieki medycznej mają trudności z zapewnieniem skutecznych działań profilaktycznych i leczniczych, szczególnie u osób starszych, chorych przewlekle i w stanie terminalnym. Obecnie w opiece medycznej kładzie się nacisk na stosowanie „praktyki opartej na dowodach”. Zarówno w Polsce, jak i na świecie opracowuje się wytyczne opieki. Wszystkie podkreślają znaczenie identyfikacji chorych zagrożonych ryzykiem rozwoju odleżyn i objęcie ich kompleksową profilaktyką. W piśmiennictwie wyszczególniono ponad 100 różnych czynników ryzyka rozwoju odleżyn. Diagnostyka chorego zagrożonego odleżyną powinna opierać sią przede wszystkim na niezależnych predyktorach określonych na podstawie przeglądów piśmiennictwa i metaanalizach. W niniejszej pracy omówiono wybrane czynniki ryzyka i rekomendacje dotyczące kompleksowej opieki nad chorym z ryzykiem rozwoju odleżyn.

In the past two decades, the incidence of pressure ulcers has dramatically increased, and health care workers have difficulties in providing effective preventive and curative measures, especially in the case of elderly, chronically and terminally ill patients. Currently, medical care emphasises the use of “evidence-based practice.” Both in Poland and throughout the world, care guidelines are being elaborated. All of them emphasise the importance of identifying patients who are at risk of development of pressure ulcers and placing them under comprehensive prevention. The literature lists over 100 different risk factors for developing pressure sores. Diagnosis of a patient who is at risk of pressure ulcers should be based primarily on the SIA independent predictors specified on the basis of surveys of the literature and meta-analyses. In this paper, selected risk factors and recommendations for comprehensive care of patients at risk and with bedsores have been discussed.
słowa kluczowe:

odleżyny, ryzyko rozwoju odleżyn, profilaktyka

referencje:
Kim J, Ahn H, Lyon DE, Strchmiller J. Building a Biopsychosocial Conceptual Framework to Explore Pressure Ulcer Pain for Hospitalized Patients. Healthcare 2016, 4: 7.
da Rosa Silva CF, Santana RF, de Oliweira BG, do Carmo TG. High prevalence of skin and wound care of hospitalized elderly in Brazil: a prospective observational study. BMC Res Notes 2017; 10: 81.
National Pressure Ulcer Advisory Panel European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guidelines ed. Emily Haesler. Perth: Cambridge Media, 2014.
Gottrup F, Apelqvist J, Price P. Outcomes in controlled and comparative studies on non-healing wounds: recommendations to improve the quality of evidence in wound management. J Wound Care 2010; 19: 239-268.
Neloska L, Damevska K, Nikolchev A, et al. The influence of comorbidity on the prevalence of pressure ulcers in geriatric patients. Glob Dermatol 2016; 3: 319-322.
Horn SD, Bender SA, Ferguson ML, et al. The National Pressure Ulcer Long-Term Care Study: pressure ulcer development in long-term care residents. J Am Geriatr Soc 2004; 52: 359-367.
Shafipour V, Ramezanpour E, Gorji MA, Moosazadeh M. Prevalence of postoperative pressure ulcer: A systematic review and meta-analysis. Electron Physician 2016; 8: 3170-3176.
Cierzniakowska K, Łabuńska A, Szewczyk MT i wsp. Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn. Leczenie Ran 2010; 7: 71-77.
Sternal D, Wilczyński K, Szewieczek J. Pressure ulcers in palliative ward patients: hyponatremia and low blood pressure as indicators of risk. Clinical Interventions in Aging 2017: 12; 37-44.
Kempa S, Klich D, Zaporowska-Stachowiak I, Sopata M. Odleżyny u pacjentów w terminalnej fazie choroby. Leczenia Ran 2017; 13: 147-155.
Sopata M, Tomaszewska E, Głowacka A. Odleżyny – ocena ryzyka zagrożenia i profilaktyka. Piel Chir Angiol 2007; 4: 165-169.
Richens Y, Stephnes F, Bick D, Loftus-Hills A, Duff. Pressure ulcer risk assessment and prevention. Royal College of Nursing. Oxford 2003.
Royal College of Nursing. Clinical Practice Guidelines: Pressure Ulcer Risk Assessement and Prevention: Recomendations 2001. Royal College of Nursing, London 2001.
MacLeod FE, Harrison MB, Graham ID. The proces of developing best practice guidelines for nurses in Ontario: risk assessment and prevention of pressure ulcers. Ostomy Wound Manage 2002; 48: 30-38.
Szewczyk MT, Cwajda J, Cierzniakowska K. Zasady prowadzenia skutecznej profilaktyki ran odleżynach. Wiadomości Lekarskie 2006; 59: 842-847.
Szewczyk MT, Sopata M, Jawień A i wsp. Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn. Leczenie Ran 2010; 7: 79-106.
Kiełbasa L. Procedura profilaktyki odleżyn jako narzędzie do oceny jakości opieki pielęgniarskiej. Piel Chir Angiol 2010; 3: 85-89.
http://www.npuap.org.
Coleman S, Gorecki C, Nelson EA, et al. Patient risk factors for pressure ulcer development: Systematic review. Int J Nursing Stud 2013; 50: 974-1003.
Cwajda-Białasik J, Szewczyk MT, Mościcka P, Jawień A. Leczenie ran odleżynowych. W: Szewczyk MT, Jawień A (red.) Leczenie ran przewlekłych. Wyd. Nauk. PZWL, Warszawa 2012: 97-109.
Duncan KD. Preventing Pressure Ulcers: The Goal Is Zero. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2007; 33: 605-610.
Sving E, Högman M, Mamhidir AG, Gunningberg L. Getting evidence-based pressure ulcer prevention into practice: a multi-faceted unit-tailored intervention in a hospital setting. Int Wound J 2016; 13: 645-654.
Oomens CW, Bader DL, Loerakker S, Baaijens F. Pressure induced deep tissue injury explained. Ann Biomed Eng 2015; 43: 297-305.
Szewczyk MT, Młynarczyk K, Cwajda J i wsp. Analiza czynników determinujących ryzyko rozwoju odleżyn u chorych długotrwale leżących – ocena na podstawie skal Douglas i Waterlow. Leczenie Ran 2006; 3: 9-16.
Szewczyk MT, Cwajda J, Cierzniakowska K. Use pressure ulcer risk scales in clinical practice. Pol J Environ Stud 2007; 16: 9-15.
Szewczyk MT, Cierzniakowska K, Jawień A, Cwajda-Białasik J, Popow A. Risk factors of pressure ulcer development among patients after lower limb amputation. EWMA J 2011; 11 (2suppl): 213.
Szewczyk MT, Cwajda J, Cierzniakowska K, Jawień A. Pressure ulcer in 17 years old boy with lower limbs paralysis in the course of myelomenigocele – case report. Pol J Environ Stud 2007; 16: 365-368.
Dopierała L, Szewczyk MT, Cierzniakowska K, et al. Level of preparation for preventive procedures and pressure ulcer treatment in health care units from the Kujawsko-Pomorski region. Adv Med Sci 2007; 52 (suppl. 1): 81-84.
Hall KD, Clark RC. A Prospective, Descriptive, Quality Improvement Study to Decrease Incontinence-Associated Dermatitis and Hospital-Acquired Pressure Ulcers. Ostomy Wound Manage 2015; 61: 26-30.
Kempa S, Klich D, Zaporowska-Stachowiak I, Sopata M. Jeśli nie odleżyna to co? Jak odróżnić zapalenie skóry związane z nietrzymaniem moczu i stolca od odleżyn? Leczenie Ran 2016; 13: 157-163.
Smith IL, Brown S, McGinnis E, et al. Exploring the role of pain as an early predictor of category 2 pressure ulcers: a prospective cohort study. BMJ Open 2017; 7: e013623.
Herrman EC, Knapp CF, Donofrio JC, Salcido R. Skin perfusion responses to surface pressure-induced ischemia: implication for the developing pressure ulcer. J Rehabil Res Dev 1999; 36: 109-120.
Malinowska K, Mikołajewska E. Odleżyny – wspólna płaszczyzna działań pielęgniarskich i rehabilitacyjnych u pacjenta leżącego. Piel Chir Angiol 2009; 2: 60-64.
Stafiej JM, Szewczyk MT. Gdy zawiedzie profilaktyka… Odleżyny – problem nie tylko szpitalny. Piel Chir Angiol 2011; 3: 171-174.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe