eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

1/2021
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wykonywanie badań fizykalnych w zakresie kompetencji pielęgniarskich

Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Justyna Kubiak
2

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
LECZENIE RAN 2021; 18 (1): 1-7
Data publikacji online: 2021/03/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Podstawowym elementem procesu pielęgnowania jest prawidłowe postawienie diagnozy pielęgniarskiej i planowanie opieki na podstawie wyników badania fizykalnego, obserwacji i analizy dokumentacji medycznej pacjenta. Celem badania fizykalnego jest rozpoznanie odchyleń od normy (fizjologii) oraz potrzeb zdrowotnych pacjenta. Wiedza, kompetencje oraz umiejętności pielęgniarek wpływają zarówno na bezpieczeństwo pacjentów, jak i na rozwój pielęgniarstwa jako profesji. Celem badań była ocena częstości wykonywania badań fizykalnych w zakresie kompetencji pielęgniarskich przez pracujących studentów pielęgniarstwa (studia magisterskie).

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w grupie pielęgniarek i pielęgniarzy aktywnych zawodowo studiujących pielęgniarstwo na studiach magisterskich. Udział wzięło 100 osób, w przeważającej części były to kobiety (88%). Narzędzie badawcze stanowił autorski, niestandaryzowany kwestionariusz ankiety, stworzony na potrzebę pracy badawczej.

Wyniki
Do najczęściej wykonywanych przez pielęgniarki elementów badania fizykalnego należą pomiary podstawowych parametrów życiowych (> 90%), wywiad (89%) i ocena stanu odżywienia (82%). Wiek badanych, staż pracy oraz deklarowana samoocena wiedzy i umiejętności nie różnicowały ich w odniesieniu do zakresu i częstości wykonywania badań fizykalnych w praktyce klinicznej (p > 0,05). Znacząca większość ankietowanych (74%) wyraża chęć odbycia dodatkowych szkoleń z zakresu przeprowadzania badań fizykalnych.

Wnioski
Aktywni zawodowo pielęgniarki i pielęgniarze, studenci studiów magisterskich deklarują dobry poziom uogólnionego poczucia własnych umiejętności i wiedzy na temat badania fizykalnego, natomiast w znikomym zakresie wykorzystują umiejętności badań poszczególnych układów w codziennej praktyce. Swoją ocenę stanu pacjenta opierają głównie na badaniu podstawowych parametrów życiowych oraz zastosowaniu wybranych skal służących do oceny stanu klinicznego chorego i oceny ryzyka pogorszenia stanu zdrowia.Introduction
The basic element of the nursing process is the correct diagnosis by a nurse and planning of care on the basis of the results of physical examination, observation, or analysis of patient’s medical records. The aim of the physical examination is to recognize deviations from the norm (physiology) and the health needs of the patient. The knowledge, competence and skills of nurses affect both the safety of patients and the development of nursing as a profession. The aim of the study was to assess the frequency of physical examinations in the field of nursing competence by working nursing students (master’s degree studies).

Material and methods
The research was conducted in a group of professionally active nurses studying nursing at the master’s degreelevel. One hundred people took part, most of them women (88%). The research tool is an original, non-standardized questionnaire, created for the needs of research work.

Results
The most common elements of physical examination performed by nurses include basic vital parameters (> 90%), interview (89%) and nutritional status assessment (82%). The age of the respondents, work experience, and the declared self-assessment of knowledge and skills did not differentiate them with regard to the scope and frequency of physical examinations in clinical practice (p > 0.05). The vast majority of respondents (74%) are willing to undergo additional training in the field of physical examination.

Conclusions
Professionally active nurses, graduate students declare a good level of a generalized sense of their own skills and knowledge about the physical examination, while to a negligible extent they use the research skills of individual systems in everyday practice. Their assessment of the patient’s condition is based mainly on the study of basic life parameters and the use of selected scales to assess the patient’s clinical condition and assess the risk of deterioration of health.

słowa kluczowe:

badanie fizykalne, pielęgniarka, pacjent, kształcenie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe