ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Wykorzystanie awatara w poznawczo-behawioralnej terapii osoby przewlekle doświadczającej negatywnych omamów słuchowych – studium przypadku

Izabela Stefaniak
,
Kamil Sorokosz
,
Artur Janicki
,
Jacek Wciórka

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 275-289
Data publikacji online: 2017/10/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Opis terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej, który doświadczał przewlekłych, negatywnych omamów słuchowych (głosów).

Opis przypadku: Przedstawiono fragmenty CBT dopełnionej wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej. Wskazano fazy terapii 40-letniego pacjenta doświadczającego głosów nieustannie od 7 lat. Pacjent w trakcie terapii był nadal leczony farmakologicznie (olanzapina 20 mg/dobę oraz risperidon 2 mg/dobę). Omówiono konceptualizację problemu i plan terapii oraz przebieg wybranych interwencji terapeutycznych z użyciem awatara. Zaprezentowano technikę pustego krzesła wspomaganą użyciem awatara. Oceniono efekty 20 sesji terapii, potwierdzając znaczne zmniejszenie częstości i intruzywności głosów oraz trwałość tych efektów w okresie 6-miesięcznej obserwacji.

Komentarz: Opisany przypadek stanowi przykład krótkotrwałej, skutecznej interwencji terapeutycznej, podczas której, na poziomie poznawczym, nastąpiły zmiany względem doświadczanych omamów słuchowych. Dzięki zastosowaniu awatara możliwe stało się uzewnętrznienie i nadanie cech fizycznych omamom słuchowym, a w konsekwencji praca nad zmianą przekonań o źródle pochodzenia omamów. Ponadto awatar w trakcie terapii służył jako wyraziciel krytycznych treści, których pacjent doświadczał w kontakcie z ojcem.

Purpose: Description of cognitive behavioural therapy (CBT) of a patient diagnosed with paranoid schizophrenia, who experienced chronic negative auditory hallucinations (voices).

Case description: Elements of CBT complemented by the use of virtual reality were described. Stages of the therapy of a 40-year-old patient hearing voices constantly for 7 years were presented. During the therapy, the patient was still treated pharmacologically (olanzapine 20 mg/day and risperidone 2 mg/day). Conceptualisation of the problem, therapy plan and the course of selected therapeutic interventions using an avatar were discussed. The empty chair technique supported by the use of the avatar was presented. The effects of 20 therapeutic sessions were evaluated, confirming a significant reduction in the frequency and intrusiveness of voices and sustainability of these effects in the 6-month follow-up.

Comment: The described case is an example of a short-term effective therapeutic intervention during which, at the cognitive level, changes were observed in the experienced auditory hallucinations. Thanks to the use of the avatar, it was possible to create a representation of auditory hallucinations and to give them physical features, and, consequently, to work on changing beliefs about the source of these hallucinations. Furthermore, during the therapy, the avatar served as an exponent of critical content which the patient experienced in relations with his father.
słowa kluczowe:

omamy słuchowe, schizofrenia, terapia poznawczo-behawioralna, techniki komputerowe, awatar

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe