eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wypowiedzieć niewypowiedziane – użycie Scenotestu na oddziale onkologii dziecięcej na przykładzie pracy z 7-letnią pacjentką z nawrotem ostrej białaczki szpikowej

Marta Rusek

Psychoonkologia 2015, 4: 161–168
Data publikacji online: 2016/03/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Jednym z istotnych doświadczeń w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową jest przeżywany przez małych pacjentów, ich opiekunów, a także personel medyczny lęk przed śmiercią, szczególnie ujawniający się w chwili postawienia diagnozy lub pogorszenia się stanu fizycznego pacjenta. Niekiedy lęk ten uzewnętrznia się w rozmowie, częściej zaś w podejmowanych przez dziecko aktywnościach i zabawach. Bywa, że jest tłumiony, co pogłębia jeszcze poczucie osamotnienia u dziecka i członków jego rodziny. Na pewno nie ma jednego sposobu na rozmowę o śmierci i umieraniu. Jak pisze Zbrożek: „(…) dziecko mówi bardzo dyskretnie o swoim cierpieniu temu, kto jest gotowy je wysłuchać. A my dorośli – psychologowie, lekarze i pielęgniarki – czy jesteśmy do tego gotowi? Nie ma w nas zgody na umieranie dzieci. Jest to odwrócenie porządku natury” [1].

W artykule podjęto refleksję nad egzystencjalnymi wątkami, które mogą być poruszane przez małych pacjentów podczas pracy z psychologiem. Prezentowany w pracy przypadek kliniczny jest przykładem, jak przy użyciu technik projekcyjnych można pozwolić na ujawnienie i ekspresję nieuświadomionych fantazji, emocji, napięć i wewnętrznych konfliktów.

One of the most essential experiences while working with cancer children is the existential fear of death and dying. It becomes particularly strong when patient and his family face a diagnosis or deterioration of child’s health. Sometimes it is possible to speak about the fear but in most of the cases it remains unspoken, noticeable only in patient’s activities or plays. Suppressed fear can enhance the feeling of isolation and emotional suffering. There is no best way of speaking with pediatric patients about death. Child can give us discreet hints of his fear but the question remains: are adults – doctors, nurses and psychologist – ready to hear about dying? Certainly, adults do not accept children’s death easily.

In this case study, we consider the existential aspects of cancer and discuss the use of projective techniques in work with pediatric cancer patients. The study illustrates how the tools like Sceno-test can capture patients’ inner experience when words and other measures are not able to.
słowa kluczowe:

białaczka, Scenotest, metody projekcyjne, lęk przed śmiercią

referencje:
Zbrożek J. Psychologiczne problemy dziecka przewlekle chorego i jego rodziny. W: Hematologia w praktyce pediatrycznej. Matysiak M (red.). PZWL, Warszawa 2002.
Pilecka W. Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy psychologiczne. Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.
Samardakiewicz M. Opieka psychologiczna nad dzieckiem z chorobą nowotworową. W: Onkologia i hematologia dzie­cięca. Chybicka A, Sawicz-Birkowska K (red.). PZWL, Warszawa 2008.
Samardakiewicz M. Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej u dzieci. W: Przejść przez chorobę nowotworową dziecka. Kowalczyk JR (red.). Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
Carr A. The handbook of child and adolescent clinical psychology. A contextual approach. Routledge, London 1999.
Inspector Y, Kutz I, David D. Another person’s heart: magical and rational thinking in the psychological adaptation to heart transplantation. Isr J Psychiatry Relat Sci 2004; 41: 161-173.
Ilg FL, Ames LB, Baker SM. Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. GWP, Gdańsk 2007.
Kübler-Ross E. Dzieci i śmierć. Media Rodzina, Poznań 2007.
Yalom I. Psychoterapia egzystencjalna. Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2008.
Zbrożek J. Towarzyszenie dziecku przewlekle choremu i jego rodzinie. W: Choroby krwi. Matysiak M (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
Bochenek K, Kortko D. Dobry zawód. Z lekarzami rozmawiają Krystyna Bochenek i Dariusz Kortko. Znak, Kraków 2006.
Binnebesel J. Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci. PWN, Warszawa 2012.
Rogiewicz M. Praca psychologa z pacjentem w terminalnej fazie choroby. Paedagogia Christiana 2006; 1: 93-110.
Rembowski J. Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych. PWN, Warszawa 1986.
Schier K, Wąs M. Diagnoza funkcjonowania psychicznego dziecka przy użyciu metod projekcyjnych. W: Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Święcicka M (red.). Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2011.
Staabs von G. The Sceno-test. Hogrefe & Huner Publishers, Seattle 1991.
Humpolicek P. The Scenotest: a special type of play therapy in the projective diagnostics context. W: Psychological Interventions of Mental Disorders. Srivastava SK, Nayanika S, Shivani K. Sarup Book Publishers PVT. LTD, New Delhi 2013.
Tyszkowa M. Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1977.
Bettelheim B. Wystarczająco dobrzy rodzice. Jak wychowywać dziecko? Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
Brzezińska A, Burtowy M. Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Wydawnictwo UAM, Poznań 1985.
Hurlock EB. Rozwój dziecka. PWN, Warszawa 1985.
Kubicka D. Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
Lévinas E. Bóg, śmierć i czas. Znak, Kraków 2008.
Groth J. Identyfikacja projekcyjna – od rzeczywistości intrapsy­chicznej do interpersonalnej. Roczniki Psychologiczne 2011; 14: 159-175.
Zagajewska M. Wczesne relacje – zaniedbany obszar, zielone domy jako szansa naprawy. Psychoterapia 2013; 1: 79-90.
Stemplewska-Żakowicz K. Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP, Gdańsk 2009.
de Saint-Exupéry A. Mały książę. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1991.
Binnebesel J. Kształtowanie idei i myśli opieki hospicyjnej w szkole. W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Binnebesel J, Janowicz A, Krakowiak P (red.). Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk 2009.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe