eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Występowanie powikłań dermatologicznych i ich uwarunkowania w grupie osób z definitywną przetoką jelitową

Dariusz Bazaliński
,
Elżbieta Cipora
,
Monika Jakima
,
Agnieszka Premik
,
Małgorzata Zbiegień

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 132-139
Data publikacji online: 2011/11/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Prawidłowe umiejscowienie i wytworzenie przetoki jelitowej jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących jej prawidłowe funkcjonowanie oraz w dużym stopniu decyduje o jakości życia chorego. Powikłania der­matologiczne są wynikiem uszkodzenia skóry z powodu podciekania treści jelitowej, uczulenia na sprzęt stomijny, zakażenia powyższych zmian bakteriami i/lub grzybami.

Cel pracy: Ocena występowania powikłań dermatologicznych i ich uwarunkowań w grupie osób z definitywną przetoką jelitową.

Materiał i metody: Badania prowadzono w latach 2005–2008 wśród osób z wyłonioną przetoką jelitową, na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety, przebadano 210 osób zdolnych do samoopieki (wg Barthel 80–100 pkt) w wieku 22–88 lat. Zgromadzony materiał badawczy został poddany analizie statystycznej, w której wykorzystano test 2.

Wyniki: W badaniach wykazano, że występowanie powikłań dermatologicznych jest częste, gdyż dotyczyło 58% ankietowanych, przy czym u większości z nich występowały one sporadycznie (45,1%) bądź rzadko (36,9%). Zmiany skórne częściej zgłaszały osoby, u których współwystępowały powikłania chirurgiczne (71,9%), niż te, u których powikłania chirurgiczne nie wystąpiły (47,9%).

Wnioski: Najczęściej występujące powikłania dermatologiczne w badanej grupie to podrażnienie i zapalenie skóry spowodowane treścią jelitową. Występowanie powikłań dermatologicznych częściej dotyczyło mężczyzn niż kobiet. Rodzaj stosowanego sprzętu do zaopatrzenia stomii (zwłaszcza nieodpowiednio dobranego) może determinować występowanie powikłań dermatologicznych. Występowanie powikłań chirurgicznych i dermatologicznych jest ze sobą powiązane.

Introduction: Correct localization and creation of a intestinal stoma is one of the most important factors determining its right functioning, and also has a significant influence on patient’s quality of life. Dermatological complications result from skin damage caused by the leakage of intestinal contents, allergy to stoma appliances, and bacterial and/or fungal infections.

Aim of the study: The objective of this study was to evaluate the incidence of dermatologic complications and their causes in the group of patients with intestinal stomas.

Material and methods: The study took place between 2005 and 2008 among patients with created intestinal stomas living in Podkarpacki and Malopolski Voivodeships. Author’s survey questionnaires were administered to 210 patients, self-care capable (from 80 to 100 points according to Barthel’s scale), aged between 22 and 88 years. Obtained research material was analyzed statistically using the Chi-square test.

Results: The study showed that dermatologic complications of the stoma are frequent since 58% of respondents suffered from them. However, most of these complications occurred sporadically (45.1%) or rarely (36.9%). Skin changes were reported more frequently by patients who had surgical complications as well (71.9%), than those without any post-surgical problems (47.9%)

Conclusions: The most frequent dermatologic complications include skin irritation and skin inflammation caused by intestinal contents. Dermatologic complications are observed among women more frequently than among men. The type of stoma appliance may determine the occurrence of dermatologic complications. Surgical and dermatologic complications seem to be correlated with each other.
słowa kluczowe:

stomia, powikłania dermatologiczne, pielęgnowanie

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.