eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zaburzenia nerwicowe u pielęgniarek oddziałów psychiatrycznych

Konstantinos Tsirigotis
,
Wojciech Gruszczyński
,
Iwona Tokarska

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Praca pielęgniarek jest związana z wysokim poziomem zagrożenia stresem. Zawód ten wymaga zwiększonego wysiłku psychicznego
(co wiąże się z obserwacją różnych stanów chorego), osobistego zaangażowania w sprawy cierpiących ludzi i zwiększonej odpowiedzialności
za wyniki swojej pracy.

Cel pracy. Zasadniczym celem pracy było poznanie częstości występowania i rodzajów zaburzeń nerwicowych w środowisku pielęgniarek
psychiatrycznych zatrudnionych na oddziałach szpitalnych.

Materiał i metody. Badana grupa składała się z 60 pielęgniarek w wieku 27-55 lat. Do badań zastosowano Kwestionariusz Objawowy S-II
Aleksandrowicza.

Wyniki. U większości pielęgniarek (63,3%) stwierdzono występowanie zaburzeń nerwicowych, przy czym u 36,7% z nich miały one charakter
utrwalony i wymagały leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego. W grupie zaburzeń nerwicowych dominowały: zakłócenia funkcji
seksualnych (50%) i relacji społecznych (50%), objawy psychosomatyczne (48%), zespół zmęczenia (42%), zaburzenia snu (41%) oraz
zaburzenia myślenia. Stwierdzone zaburzenia nerwicowe odpowiadały syndromowi wypalenia zawodowego, a czynnikami stresogennymi
były: charakter zawodu pielęgniarskiego (98%) oraz specyfika pacjenta "psychiatrycznego". Nie wykazano zależności między stażem w dziedzinie
pielęgniarstwa psychiatrycznego a objawami nerwicowymi; stwierdzono natomiast powiązanie ze stażem pielęgniarskim w ogóle.

Wnioski. Zaburzenia nerwicowe są poważnym zdrowotnym i społecznym problemem pielęgniarek psychiatrycznych.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 461-468


Introduction. The work of nurses is associated with high level of stress. The profession of the nurse requires increased psychological effort
(what is being related with observation of various states of the patient), personal involving in matters of suffering people and the increased
responsibility for results of their own work.

Aim of the study. The main aim of this work was to recognize frequency and kinds of neurosis disturbance appearance in the nursing environment.

Material and methods. The research material was a group of nurses aged from 27 to 55. The research method was the "S-II" Symptom Check
List by Aleksandrowicz.

Results. In the majority of nurses (63.3%) appearance of neurosis disturbance is stated, and for 36.7% examined they had lasting character
and required pharmalogical as well as psychotherapic treatment. In the group of neurosis disturbance dominated: sexual functions disorder
(50%), social relations disorders (50%), psychosomatic symptoms (48%), tiredness symptom (42%), sleep disorder (41%) and also think
disorder. No relationship was stated between "psychiatric seniority" and the neurosis symptoms, although there was a relationship with
nurse job seniority generally.

Conclusions. Neurotic disorders are serious health as well as social psychiatric nurses issue.

Nursing Topics 2010; 18 (4): 461-468
słowa kluczowe:

zaburzenia nerwicowe; pielęgniarki psychiatryczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe