eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne obcokrajowców studiujących w Krakowie na kierunku lekarskim

Karolina Klimczak
,
Anna Majda

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Zachowania zdrowotne to działania podejmowane w celu zapobiegania chorobom lub skierowane na poprawę zdrowia i doskonalenie
jego formy. Do zachowań prozdrowotnych zalicza się: niepalenie tytoniu, umiarkowane picie akoholu, odpowiednią ilość snu
w ciągu doby, regularne ćwiczenia fizyczne, utrzymanie właściwej masy ciała, unikanie podjadania między posiłkami oraz regularne spożywanie
śniadań. Niektórzy autorzy do zachowań zdrowotnych zaliczają również radzenie sobie ze stresem, a także wymieniają poczucie
własnej skuteczności jako istotny element mający bezpośredni związek ze zdrowiem.

Cel pracy. Celem pracy było zdiagnozowanie zachowań zdrowotnych obcokrajowców studiujących w Krakowie na kierunku lekarskim.

Materiał i metody. W niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz następującymi narzędziami badawczymi:
Skala Poczucia Własnej Skuteczności, Skala Odczuwanego Stresu, kwestionariusz Baecke’a dla Zwyczajowej Aktywności Fizycznej, Test
Fagerströma (FTND) oraz autorski kwestionariusz ankiety. Aby zachować pełną anonimowość, badania przeprowadzono drogą elektroniczną.
Po wypełnieniu kwestionariusze odsyłano na tymczasowo utworzoną skrzynkę internetową (30 dni). Wyniki poddano analizie
statystycznej przy użyciu testów: x2, Kruskala-Wallisa, Spearmana. Badania przeprowadzono w dniach od 2 lutego do 3 marca 2009 roku
wśród 111 zagranicznych studentów studiujących w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Lekarskim w Szkole
Medycznej dla Obcokrajowców.

Wyniki. Przebadani studenci starają się prowadzić prozdrowotny styl życia w zakresie odżywiania oraz aktywności fizycznej. Prawie
połowa badanych co najmniej raz w życiu zażyła środek odurzający, ponad połowa z nich spożywa alkohol raz w tygodniu, a 12% studentów
codziennie pali tytoń. Spośród studentów palących prawie 70% jest silnie uzależnionych od nikotyny. Większość studentów cechowała
się wysokim poziomem poczucia własnej skuteczności i przeciętnym poziomem odczuwanego stresu. Przeprowadzone wyniki badań
wykazały, że istnieją statystycznie istotne zależności między BMI ankietowanych oraz poziomem poczucia własnej skuteczności a niektórymi
zachowaniami zdrowotnymi studentów. Wartość współczynnika BMI jest niższa u studentów docierających na zajęcia pieszo, regularnie
uprawiających sport, spożywających 4–5 posiłków w ciągu dnia, a także u osób częściej spożywających owoce oraz warzywa i rośliny
okopowe. Osoby niezażywające środków odurzających oraz regularnie spożywające posiłki wykazują wyższy poziom poczucia własnej
skuteczności. Wraz ze spadkiem odczuwanego stresu proporcjonalnie wzrastało poczucie własnej skuteczności badanych.

Wnioski. Prezentowane wyniki badań wskazują na potrzebę niwelowania poziomu odczuwanego stresu przez badanych studentów,
podnoszenia poziomu poczucia własnej skuteczności badanych studentów, podjęcia działań promocyjno-edukacyjnych dotyczących szkodliwości
stosowania używek wśród badanych studentów, a także niesienia pomocy studentom silnie uzależnionym od nikotyny oraz podjęcia
badań dotyczących zachowań zdrowotnych wśród polskich studentów medycyny.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 55–62

Introduction. Health behaviors are actions taken to prevent the disease or they are directed to improve health and its forms. Healthy
behaviors include: no smoking cigarettes, moderate in drinking alcohol, an adequate number of sleeping hours per day, regular exercises,
maintaining proper weight, avoid snacks between meals and regular breakfasts. Some authors also include to health behaviors the coping
and exchange self-efficacy as an important part of having a direct relationship with health.

Aim of the study. The aim of this study was to diagnose health behaviors of foreign students studying medicine in Krakow.

Material and methods. To achieve the aim of this study, authors used a method of diagnostic survey and the following research tools like:
the Generalized Self-Efficacy Scale, Perceived Stress Scale, the Baecke’s questionnaire of Customary Physical Activity, the Fagerström Test
for Nicotine Dependence (FTND) authoring questionnaire. To provide the full anonymity of research, the tools had been sent through the
internet. After completing a questionnaire, research tools were sent back to the mail box created for this research (for 30 days). The results
of research were statistically analyzed using the tests: x2, Kruskal-Wallis, Spearman. Studies have been conducted from 2nd February to 3rd
March 2009 among 111 foreign students studying at the Collegium Medicum of Jagiellonian University, Faculty of Medicine at the Medical
School for Foreigners.

Results. The surveyed students try to maintain a healthy lifestyle, healthy nutrition and physical activity. Almost half of respondents took
drugs at least once in their life, more than half of them drank alcohol once a week. 12% of students smoke cigarettes every day, among of this
group, almost 70% of respondents are highly addicted to nicotine. Most of the students was characterized by high level of self-efficacy and
the average level of stress. The study showed that there is significant statistic relation between BMI and the level of the respondents selfefficacy
and some of health behaviors among students. The value of BMI is lower among students coming to class on foot, students who do
a lot of sports regularly, and students who eat 4-5 meals during a day, as well as among people consuming more fruits, vegetables and plants
trenches. People who don’t take drugs, and users who regularly consuming meals show higher level of self-efficacy. When the level of stress
is going down self-efficacy is going up in direct proportion.

Conclusions. The presented results showed comparable levels of perceived stress by the tested students, raising self-efficacy of tested
students, undertaking promotional and educational activities concerning the dangers of drugs among the students, helping students considered
highly addicted to nicotine, undertaking research on health behaviors among Polish medical students.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 55–62
słowa kluczowe:

zachowania zdrowotne; studenci; poczucie własnej skuteczności; poziom stresu

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe