eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne studentów pochodzenia wietnamskiego studiujących w Polsce

Joanna Zalewska-Puchała
1
,
Anna Majda
1
,
Agata Antończyk
1

1.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Życie w świecie zglobalizowanym, w którym masowo przenikają się kultury ludności z całego świata, wymaga od nas także w życiu zawodowym uwzględniania trudności mogących wystąpić we wzajemnej akceptacji zróżnicowanych kulturowo zachowań, w tym także zdrowotnych. Należy liczyć się z odmiennym pojmowaniem zdrowia i choroby oraz różnic w przeżywaniu choroby i reakcjach na zastosowaną terapię. Jedną z grup imigranckich licznie reprezentowaną w Polsce są Wietnamczycy, należy się więc spodziewać, że będą korzystać z usług placówek ochrony zdrowia. Opracowywanie standardów opieki zgodnej kulturowo należy rozpocząć od poznania zachowań zdrowotnych przedstawicieli różnych kręgów kulturowych.

Cel. Celem pracy było poznanie zachowań zdrowotnych Wietnamczyków studiujących w Polsce.

Materiał i metody. Badania wykonano metodą sondażu diagnostycznego, z narzędziami badawczymi w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety dotyczącego zachowań zdrowotnych i Skali Poczucia Własnej Skuteczności (R. Schwarzer, M. Jerusalem). W badaniu wzięło udział 30 studentów i absolwentów pochodzenia wietnamskiego studiujących w krakowskich uczelniach wyższych.

Wyniki. Ankietowani studenci swój wolny czas lubią spędzać aktywnie, a ich dieta jest w znacznym stopniu oparta na ryżu, drobiu, warzywach i owocach. W większości systematycznie poddają się kontrolnym badaniom lekarskim. W zakresie zachowań ryzykownych stwierdzono: palenie tytoniu, picie alkoholu, uprawianie przygodnych kontaktów seksualnych. Badaną grupę charakteryzuje wysoki poziom poczucia własnej skuteczności, która jednak nie wpływa istotnie na ich zachowania zdrowotne.

Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują na przewagę deklarowanych zachowań prozdrowotnych nad ryzykownymi w badanej grupie Wietnamczyków studiujących w Polsce.Background. Living in the globalized world, where various cultures intermingle on a mass scale, makes it necessary that we consider (also in our professional lives) the possible difficulties of mutual acceptance of culturally diverse behaviours, including health behaviours. One must respect the differences between our and other people’s understanding of health and disease, experience of disease or response to therapy. One of the big immigrant groups in Poland are the Vietnamese, who are likely to use the services of health care facilities. Developing culturally consistent standards of care should begin with acquiring the knowledge of health behaviours of the representatives of various cultural spheres.

Aim of the study. The aim of the study was to learn the health behaviours of the Vietnamese students studying in Poland.

Material and methods. The study was conducted with the use of a diagnostic questionnaire and such research tools as: a questionnaire concerning health behaviour designed by the authors and the Self-Efficacy Scale (R. Schwarzer, M. Jerusalem). Thirty students of Vietnamese origin studying at the universities in Kraków took part in the study.

Results. The studied group prefer to spend their free time actively, and they largely base their diet on rice, chicken, vegetables and fruit. Most of the students surveyed regularly undergo medical check-ups. As for risky behaviours, the respondents revealed smoking tobacco, drinking alcohol and having casual sex. The study group was characterized by a high level of self-efficacy; that, however, did not significantly affect their health behaviours.

Conclusions. The study shows the prevalence of the health-promoting behaviours, as declared by the respondents from the group of Vietnamese students studying in Poland, over the risky health behaviours.

 

słowa kluczowe:

Wietnam, student, zachowania zdrowotne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe