eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zakażenie stopy cukrzycowej – analiza mikrobiologiczna

Alicja Sękowska
,
Eugenia Gospodarek

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 4: 119-122
Data publikacji online: 2011/02/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy jest stopa cukrzycowa. Zakażenie stopy cukrzycowej może mieć różną postać, a w związku z tym także różną etiologię. Najczęściej zakażenia powodują ziarenkowce Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus. W ranach o charakterze przewlekłym często izolowane są pałeczki Gram-ujemne i bakterie beztlenowe. Ze względu na fakt, że stopa cukrzycowa jest istotnym problemem diagnostycznym, terapeutycznym i ekonomicznym, postanowiono ocenić występowanie drobnoustrojów jako czynników etiologicznych zakażeń w tej grupie chorych. Dokonano również oceny lekowrażliwości izolowanych szczepów.

Badaniem objęto 32 przypadki kliniczne chorych z rozpoznaniem stopy cukrzycowej. Pacjenci byli leczeni w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy od stycznia 2008 r. do czerwca 2010 r. Chorzy byli w wieku 34–93 lat. Materiał do badań stanowiły wymazy z ran. Posiewy wykonano w kierunku drobnoustrojów tlenowych.

Najwięcej chorych leczono w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń – 17 (53,1%) – oraz Klinice Chirurgii Ogólnej i Endo­krynologicznej – 6 (18,8%). W 4 (12,5%) przypadkach nie uzyskano wzrostu drobnoustrojów w posiewie. Z 28 próbek hodowano 56 izolatów: 32 (57,2%) pałeczek Gram-ujemnych i 24 (42,8%) bakterii Gram-dodatnich. Z 8 (28,6%) wymazów z ran szczepy izolowano w monokulturze. Spośród bakterii Gram-dodatnich najczęściej hodowano Enterococcus faecalis – 10 szczepów, a Gram-ujemnych Proteus mirabilis – 9 szczepów. Wśród wyosobnionych szczepów z rodzaju Staphylococcus – dwa były meticilinooporne. Wykryto 3 szczepy Enterococcus spp. o fenotypie HLAR. Wśród pałeczek Gram-ujemnych 7 szczepów wytwarzało ß-laktamazy AmpC. Siedem szczepów określono jako wielolekooporne.

One of the most serious complications in diabetic patients is diabetic foot. Diabetic foot infections are caused by different bacteria. The most frequent pathogens are: Gram-positive bacteria: Staphylococcus spp. and Streptococcus spp. Gram-negative bacteria and anaerobic bacteria often caused chronic wounds. Because of diabetic foot is serious diagnostic and therapeutic problem occurence of bacteria as an etiological factor was estimated. The aim of this study was to evaluated the antimicrobial susceptibility of isolated strains.

The study included 32 clinical cases patients with diabetic foot. Patients were hospitalised at Dr A. Jurasz Uniwersity Hospital in Bydgoszcz from January 2008 to June 2010. We analysed wound swabs. Bacteria were cultured in aerobic conditions.

The analysed strains most frequently came from patients hospitalised at Department of General and Vascular Surgery 17 (53.1%) and Department of General Surgery and Endocrinology 6 (18.8%). Four cultures were negative. From 28 clinical samples 56 isolates were cultured: 32 (57.2%) Gram-negative rods and 24 (57.2%) Gram-positive bacteria. Eight isolates were recovered as monocultures. Among Gram-positive strains the most frequent was isolated E. faecalis , and Gram-negative – P. mirabilis . Among analysed Staphylococcus spp. strains two were methicillinresistant. Three E. faecalis strains were resistant to high concetrations of aminoglycosides. Among Gram-negative rods 7 strains produced AmpC ß-lactamases. Seven strains were multidrugresistant.
słowa kluczowe:

stopa cukrzycowa, zakażenie, drobnoustroje

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.