eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

2/2020
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zastosowanie terapii podciśnieniowej w gojeniu ran po zabiegach kardiochirurgicznych

Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Katarzyna Sprengel
2, 3
,
Marek Reszczyński
,
Paweł Grzelakowski

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
3.
Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
LECZENIE RAN 2020; 17 (2): 79-87
Data publikacji online: 2020/09/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) jest poważnym problemem medycznym, wydłuża okres hospitalizacji i zwiększa koszty leczenia. Terapia podciśnieniowa stosowana w leczeniu ran po sternotomii jest metodą powszechnie wykorzystywaną w kardiochirurgii. Głównym celem badania była analiza przypadków zakażenia miejsca operowanego po zabiegu kardiochirurgicznym, w których zastosowano terapię podciśnieniową.

Materiał i metody
Badaniem objęto 39 chorych, u których po zabiegu kardiochirurgicznym w leczeniu zakażonej rany mostka zastosowano terapię podciśnieniową. Badanie miało charakter retrospektywny. Zostało przeprowadzone na podstawie analizy dokumentacji medycznej. Gromadzone dane dotyczyły charakterystyki socjodemograficznej grupy, oceny sytuacji klinicznej, czasu stosowania terapii podciśnieniowej i długości hospitalizacji. Wyniki przedstawiono w postaci opisowej i graficznej.

Wyniki
Najczęstszym patogenem wywołującym ZMO był Staphylococcus epidermidis, który stanowił 67% wszystkich szczepów bakterii wykrytych w posiewach wymazu z rany po sternotomii. Objawy ZMO pojawiały się średnio 18,79 dnia od początku hospitalizacji. Czas wystąpienia objawów różnił się znacząco w zależności od płci badanych (p = 0,00022). W grupie chorych z ZMO po zabiegach kardiochirurgicznych przeważali pacjenci hospitalizowani i operowani w trybie pilnym, jednak czas stosowania terapii podciśnieniowej był istotnie dłuższy u chorych hospitalizowanych planowo (p = 0,028). Średni czas stosowania terapii w analizowanych przypadkach wynosił 17,61 dnia. Zaobserwowano silną zależność pomiędzy długością hospitalizacji a czasem stosowania terapii podciśnieniowej. W przebiegu pooperacyjnym u pacjentów z ZMO stwierdzono obniżone stężenie hemoglobiny (97% chorych) oraz hipoproteinemię (59% chorych).

Wnioski
Zakażenie miejsca operowanego występowało istotnie wcześniej u mężczyzn. Czas stosowania terapii podciśnieniowej był istotnie dłuższy w grupie chorych hospitalizowanych w trybie planowym. Czas hospitalizacji był istotnie skorelowany z czasem stosowania terapii podciśnieniowej. Najczęstszym patogenem wywołującym ZMO był Staphylococcus epidermidis.Introduction
Infection of the surgical site (SSI) is a serious medical problem, prolong the hospitalization time and increases the cost of treatment. Negative pressure therapy used to treat wounds after sternotomy is a method commonly used in cardiac surgery. The main aim of the study was to analyze cases of surgical site infection after cardiac surgery treated with negative pressure therapy.

Material and methods
The study involved 39 patients who underwent negative pressure therapy after cardiac surgery to treat sternal wound inection. The study was retrospective. It was carried out on the basis of medical records analysis. The collected data concerned the sociodemographic characteristics of the group, assessment of the clinical situation, duration of use of negative pressure therapy and time of hospitalization. The results are presented in descriptive and graphic form.

Results
The most common pathogen causing wound infection was Staphylococcus epidermidis andpercentage was 67% of all bacterial strains detected in swab cultures in sternotomy wound. Symptoms of wound infection appeared on average 18.79 days from the beginning of hospitalization. The time to onset of symptoms varied significantly depending on the subjects’ sex (p = 0.00022). In the group of patients with wound infection after cardiac surgery, patients hospitalized and operated on an urgent basis predominated, however, thetime of using vacuum therapy was significantly longer in patients hospitalized in elective mode (p = 0.028). The average duration of therapy in the analyzed cases was 17.61 days. a strong relationship was observed between the length of hospitalization andthe duration of vacuum therapy. In the postoperative course, patients with wound infection had reduced hemoglobin in 97% of patients and hypoproteinemia in 59% of patients.

Conclusions
Infection of the surgical site occurred significantly earlier in men. The time of using vacuum therapy was significantly longer in the group of patients hospitalized in elective mode. Thetime of hospitalization was significantly correlated with the time of using vacuum therapy. Staphylococcus epidermidis was the most common pathogen causing wound infection.

słowa kluczowe:

terapia podciśnieniowa, ZMO, kardiochirurgia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe