eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zdrowie psychiczne polskich studentów – wybrane wskaźniki pozytywne i negatywne

Sylwia Kluczyńska
1
,
Ewa M. Witkowska
1
,
Lidia Zabłocka-Żytka
1
,
Ewa Sokołowska
2

1.
The Maria Grzegorzewska University, Institute of Psychology, Warsaw, Poland
2.
The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 233-240
Data publikacji online: 2019/12/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel
Celem pracy jest ocena zdrowia psychicznego młodych dorosłych – mając na uwadze, że zdrowie psychiczne i zaburzenia psychiczne można uznać za dwa niezależne wymiary, nie zaś dwa krańce jednego wymiaru. W pracy uwzględniono zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty zdrowia psychicznego.

Metody
W badaniu wzięło udział 533 studentów z ośmiu publicznych warszawskich uczelni – 309 kobiet i 224 mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 22 lata. W badaniu wykorzystano autorską ankietę zawierającą 20 pytań zamkniętych.

Wyniki
Uzyskane wyniki dotyczące wskaźników pozytywnych zdrowia psychicznego pokazują, że zdecydowana większość badanych studentów lubi siebie, umie cieszyć się z życia i ma plany na przyszłość oraz deklaruje umiejętność skupienia się i efektywnej pracy. Takich odpowiedzi udzieliło ponad 80% respondentów. Ponad 75% badanych studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, deklaruje łatwość nawiązywania kontaktów oraz otwartość na wyzwania i nietypowe zadania. Najbardziej rozpowszechnionymi wskaźnikami negatywnymi zdrowia psychicznego wśród osób badanych okazały się zmęczenie, objawy bólowe, problemy ze snem, drażliwość oraz nieuzasadnione lęki. Jeśli chodzi o zachowania problemowe, to do utraty kontroli nad ilością spożytego alkoholu przyznało się 12% badanych, nikotynizmem dotkniętych było 10%, a 9% przyznało się do palenia marihuany.

Wnioski
Ocena zarówno negatywnych, jak i pozytywnych zjawisk w obszarze zdrowia psychicznego w tej grupie wiekowej jest konieczna, aby podjąć działania mające na celu zmniejszanie ryzyka wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego i pełniejsze wykorzystanie potencjału młodych ludzi.Purpose
The purpose of the study is to assess young adults’ mental health. Bearing in mind that mental health and mental disorders can be regarded as two independent dimensions rather than aspects of the same dimension, the article considers both negative and positive attributes of mental health.

Methods
The participants were 533 students from eight state universities in Warsaw – 309 women and 224 men. The respondents’ average age was 22. The study was based on a questionnaire consisting of 20 closed questions.

Results
The results obtained on positive indicators of mental health show that the vast majority of students like themselves, know how to enjoy life, have plans for the future and declare the ability to concentrate and work effectively. Such answers were given by 80% of the respondents. More than 75% – both women and men – declared their ease in establishing relationships as well as their openness to challenges and unusual tasks. The most common negative indicators of mental health reported by the students were fatigue, pain, sleep problems, irritability, and unfounded fears. As for problematic behaviours, 12% of the respondents admitted to binge drinking, 10% were affected by nicotinism, and 9% reported using marijuana.

Conclusions
The assessment of both negative and positive aspects of mental health in this age group is necessary before any measures aimed at reducing the risk of mental health disorders and exploring young people’s potential more effectively are taken.

słowa kluczowe:

studenci, zdrowie psychiczne, młodzi dorośli, dobrostan psychiczny studentów, dobrostan psychologiczny

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.