eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Zespół stopy cukrzycowej – problem wciąż aktualny

Maria Korzonek
,
Aleksandra Markiel
,
Joanna Czarnota-Chlewicka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 1: 1-8
Data publikacji online: 2016/04/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się zaburzeniami w zakresie gospodarki węglowodanowej, tłuszczowej i białkowej, wynikającymi z upośledzenia działania insuliny. Często utajony przebieg choroby, spowodowany niecharakterystycznymi objawami, utrudnia jej rozpoznanie. W przebiegu cukrzycy oprócz zmian narządowych rozwijają się również zmiany skórne, które mogą być pierwszą oznaką choroby. Do najczęściej spotykanych zmian skórnych zalicza się: nawracające zakażenia grzybicze i bakteryjne, nadmierną suchość skóry, zniekształcenie stóp i paznokci, zmiany zabarwienia skóry w obrębie kończyn dolnych, zespół stopy cukrzycowej. Istotną rolę w zapobieganiu powikłaniom skórnym i narządowym odgrywa edukacja pacjenta prowadzona przez zespół terapeutyczny. Do najgroźniejszych powikłań skórnych w cukrzycy należy zespół stopy cukrzycowej. Odpowiednia pielęgnacja skóry przez chorego, regularna kontrola stanu stóp, właściwa dbałość o stopy, noszenie odciążających wkładek oraz wygodnego obuwia pełnią ważną funkcję w profilaktyce rozwoju stopy cukrzycowej.

Ogólny poziom wiedzy na temat profilaktyki zmian skórnych w cukrzycy pacjentów uważa się za dobry, jednakże istnieje potrzeba wprowadzenia systematycznej edukacji terapeutycznej w celu zachęcenia pacjentów do przekładania teorii na działania praktyczne.

Kobiety chorujące na cukrzycę typu 2 wykazują istotnie większą wiedzę w zakresie profilaktyki i pielęgnacji zmian skórnych.

Badani z wykształceniem wyższym i średnim wykazują istotnie wyższy poziom wiedzy w zakresie profilaktyki zmian skórnych w cukrzycy.

Znaczna część respondentów przyznaje się do nieprzestrzegania zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, jedynie 1/3 badanych stosuje się do zaleceń diety cukrzycowej, a 1/5 chorych uprawia regularnie aktywność fizyczną, tj. co najmniej 3 razy w tygodniu.

Diabetes type 2 is characterized by disturbances in terms of carbohydrate, fat and protein, resulting from the wrong function of insulin. It is often hard to recognize diabetes type 2 because of latent course of a disease. In the course of the diabetes not only organ changes occur but also skin lesions are developed. The most common skin lesions are: recrudescent mycotic and bacterial infections, excessive dry skin, the distortion of feet and nails, changes of the colorings within the lower limbs, the diabetic foot syndrome. The most dangerous skin complication is diabetic foot syndrome. The proper care of the skin by atient, regular checking the condition of the feet, proper care of a feet, wearing reliever insoles and comfortable shoes play important role in prevention of development of the diabetic foot.

The general level of patient’s knowledge about the prevention of skin lesions in diabetic has been identified as good. However, there is a need for systematic therapeutic education to encourage patients to put theory into practice.

Women suffering from diabetes type 2 have significantly higher knowledge in the prevention and care of skin lesions.

Respondents with higher and secondary education showed significantly higher levels of knowledge in the prevention of skin lesions in diabetes

A significant part of respondents admit to the inobservances of a healthy lifestyle, only 1/3 of respondents follow the recommendations of a diabetic diet, and 1/5 of patients practice regularly physical activity at least 3 times a week.
słowa kluczowe:

stopa cukrzycowa, profilaktyka, edukacja, leczenie

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.