ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zmodyfikowane zadanie Stroopa w diagnozie psychologicznej pedofilnych preferencji seksualnych. Systematyczny przegląd literatury

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
1
,
Michał Lew-Starowicz
1

1.
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Psychiatry III, Warsaw, Poland
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury w celu scharakteryzowania zmodyfikowanego zadania Stroopa w badaniu pedofilnych preferencji seksualnych.

Poglądy
Klinicystom przeprowadzającym badania w zakresie preferencji seksualnych, zarówno na prośbę pacjenta, jak i na potrzeby orzecznictwa sądowo-seksuologicznego, brakuje zweryfikowanych naukowo, obiektywnych narzędzi diagnostycznych. W literaturze prezentowane są zadania bazujące na czasie udzielania odpowiedzi, które pozwalają na pośrednie wnioskowanie o występowaniu preferencji pedofilnych. Do jednego z nich zaliczane jest zadanie Stroopa w warunku emocjonalnym. Wskazuje się, że powyższe narzędzie może w przyszłości ułatwić proces diagnostyczny w kontekście opiniowania sądowo-seksuologicznego. Wielokrotnie wykazywano, że osoby, które dopuściły się przestępstw seksualnych, wykonują zadanie dłużej, gdy przedstawiane im są bodźce związane z dziećmi. Wyniki wskazują na istnienie istotnych różnic między sprawcami przestępstw seksualnych a grupą kontrolną w wykonywaniu zadania. W grupach sprawców przestępstw seksualnych wskazuje się przede wszystkim na dłuższy czas przetwarzania bodźców o charakterze seksualnym, ponadto sprawcy przestępstw przeciwko małoletnim prezentują dłuższy czas odpowiedzi na słowa kojarzące się z dziećmi.

Wnioski
Zadanie Stroopa w warunku emocjonalnym można zaliczyć do obiecujących charakterystyk diagnostycznych, przy czym niezbędne są dalsze badania, które pozwolą na opracowanie grup normalizacyjnych możliwych do wykorzystania w praktyce klinicznej. Znaczącym ograniczeniem analizowanych badań jest brak podziału uczestników na osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami preferencji seksualnych w postaci pedofilii oraz bez zaburzeń preferencji seksualnych. Wprowadzenie takich grup badawczych może w przyszłości pozwolić na udoskonalenie diagnozy sądowo-seksuologicznej sprawców przestępstw seksualnych przeciwko małoletnim.Purpose
A systematic review of literature was conducted in order to characterize the modified Stroop test in the psychological diagnosis of pedophilia.

Views
Clinicians’ testing for sexual preferences, both at the request of the patient and for sexual jurisprudence, lack objective diagnostic tools that have been scientifically verified. In the literature, tasks based on response time are presented, as they allow an indirect conclusion to be made on the presence of pedophilic preferences. These tasks include the Stroop test on emotions. It is indicated that in the future the test may facilitate the diagnostic process conducted for sexual jurisprudence. It has been repeatedly shown that persons who have committed sexual crimes against children have a longer response time when presented stimuli associated with children. The results suggest statistically significant differences in response times between sexual offenders and control groups. In a sexual offender group, a longer response time for sexual stimuli is noted, moreover; sexual offenders against children present a longer response time for words associated with children.

Conclusions
The emotional Stroop test can be regarded as a promising diagnostic tool, with further research necessary for the normalization assessment that will enable the test to be used in clinical practice. A significant limitation of the studies analyzed here is their lack of differentiation between persons with diagnosed pedophilic disorder and other offenders. The introduction of such differentiation may enable us in the future to refine the diagnostic process for sexual jurisprudence of sexual offenders against minors.

słowa kluczowe:

pedofilia, kontrola uwagowa, przestępstwa seksualne, zadanie Stroopa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe