ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znaczenie podstawowych przekonań w adaptacji potraumatycznej – polska adaptacja the core beliefs inventory

Zygfryd Juczyński
,
Nina Ogińska-Bulik

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (2): 102-119
Data publikacji online: 2018/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Proces adaptacji do traumy wymaga gotowości do oceny zakłóceń podstawowych przekonań związanych z doświadczonym zdarzeniem życiowym. Adaptowany Inwentarz Podstawowych Przekonań, którego autorami są Cann i wsp., mierzy gotowość do rewizji zniekształconych w wyniku doznanej traumy podstawowych przekonań.

Metoda
Podstawą oceny własności psychometrycznych Inwentarza są wyniki badań kilku grup osób (N = 415), które doświadczyły zdarzenia traumatycznego (przemoc w rodzinie, choroba, wypadek komunikacyjny). Oprócz Inwentarza Podstawowych Przekonań (IPP) w badaniach wykorzystano Skalę Wpływu Zdarzeń (EIS-R), Listę Zaburzeń po Stresie Traumatycznym (PCL-5), Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (PTGI), Inwentarz Pourazowych Treści Poznawczych (PTCI), Skalę Poznawczego Przetwarzania Traumy (CPOTS) oraz Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu (ERRI).

Wyniki
Badanie trafności konstrukcyjnej potwierdziło niejednorodność konstruktu podstawowych przekonań. Najlepsze właściwości posiada model trójczynnikowy, który wyjaśnia 74,9% wariancji. Rzetelność: α Cronbacha wynosi 0,90 dla całej skali oraz od 0,57 do 0,70 dla 3 czynników; stabilność bezwzględna – od 0,52 do 0,77. Potwierdzono trafność zewnętrzną, korelując IPP z wynikami innych narzędzi, w tym z PTCI, CPOTS i ERRI. Ustalono normy stenowe dla wskaźnika ogólnego przekonań. Potwierdzono silniejszy związek zakłóceń w podstawowych przekonaniach z PTSD (r = 0,55) niż PTG (r = 0,40).

Wnioski
Inwentarz IPP wydaje się użytecznym narzędziem służącym do oceny zakłóceń w podstawowych przekonaniach i mogącym mieć zastosowanie zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce.Purpose
The process of adaptation to trauma requires readiness to assess the distortion of basic beliefs related to an experienced life event. The adapted Core Beliefs Inventory, developed by Cann et al., measures readiness to revise distorted as a result of the trauma the basic beliefs.

Method
The basis for the evaluation of the psychometric properties of the Inventory is the results of surveys of several groups of people (N = 415), who experienced a traumatic event (domestic violence, illness, transport accident). Except the Core Beliefs Inventory (CBI) the following tests have been applied: the Impact of Event Scale – Revised, Posttraumatic Stress Disorder Checklist, Posttraumatic Growth Inventory, Posttraumatic Cognitions Inventory, Cognitive Processing of Trauma Scale and Event Related Rumination Inventory.

Results
Study of structural relevancy confirmed the heterogeneity of the construct of basic beliefs. The best features are a 3-factor model that explains 74.9% variance. Reliability: Cronbach α is 0.90 for the whole scale and 0.57 to 0.70 for the 3 factors; test-retest stability is from 0.52 to 0.77. External validity was confirmed by correlating CBI with the results of other tools, including PTCI, CPOTS and ERRI. Sten standards were established for the general belief indicator. A stronger association of disruptions of core beliefs with PTSD (r = 0.55) than PTG (r = 0.40) was confirmed.

Conclusions
Polish version of CBI seems to be a useful tool for assessing disruptions of core beliefs and can be applied both in research and in practice.

słowa kluczowe:

potraumatyczny wzrost, polska adaptacja, Inwentarz Podstawowych Przekonań, zdarzenie traumatyczne, zaburzenia po stresie traumatycznym

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe