eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znajomość metod oceny stanu nawodnienia pacjenta przez personel pielęgniarski oddziałów zabiegowych i niezabiegowych

Marta Katarzyna Hreńczuk
1
,
Sandra Pieńkowska
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 1: 39-43
Data publikacji online: 2021/05/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Ocena stanu nawodnienia chorych to istotny element w opiece nad pacjentem, w terapii i pielęgnacji. Ilość wody w organizmie jest zmienna, zależny m.in. od wieku i płci, dlatego nawadniając pacjentów, niezbędne jest uwzględnienie tych danych, jak również znajomość możliwości oceny stanu nawodnienia. Celem badania była analiza znajomości przez personel pielęgniarski oddziałów zabiegowych i niezabiegowych metod oceny stanu nawodnienia pacjenta.

Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 225 pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących na oddziałach o profilu zachowawczym lub zabiegowym. Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2019 r. w populacji pielęgniarek/pielęgniarzy oddziałów zachowawczych i zabiegowych na portalu społecznościowym (Facebook) za pomocą formularza Google. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną wykonano za pomocą pakietu StatSoft Statistica 13.1 PL oraz pakietu Microsoft Office.

Wyniki
Personel pielęgniarski reprezentuje średni poziom wiedzy o objawach odwodnienia i przewodnienia. Połowa badanych wykazała niski poziom wiedzy o metodach oceny nawodnienia chorych. Badani uczestniczący w kształceniu podyplomowym istotnie częściej niż nieuczestniczący posiadali wysoki poziom wiedzy na temat metod oceny nawodnienia pacjenta (12,5% vs 2,7%), p < 0,03.

Wnioski
Poziom wiedzy badanych w zakresie metod oceny nawodnienia chorych był niższy niż na temat objawów przewodnienia i odwodnienia. Konieczne jest pogłębianie wiedzy w trakcie kształcenia przed- i podyplomowego oraz mobilizowanie personelu do podnoszenia kwalifikacji.Introduction
The assessment of hydration of patients is an important element in patient care and therapy. The aim of the study was to analyse the nursing staff’s knowledge of surgical departments and non-surgical methods for assessing the patient’s hydration status.

Material and methods
The study involved 225 nurses working in wards with a conservative or surgical profile. The study was conducted at the turn of April and May 2019 in the population of nurses of conservative and surgical wards on a social networking site (Facebook), using the Google form. The study used the diagnostic survey method, and the tool was the author’s questionnaire. Statistical analysis was performed using the StatSoft Statistica 13.1 PL package and the Microsoft Office package.

Results
Nursing staff reached an average level of knowledge about the symptoms of dehydration and overhydration. Half of the respondents showed a low level of knowledge about methods of assessing patients’ hydration. Respondents participating in post-graduate education significantly more often than non-participants had a high level of knowledge about methods of assessing patient hydration (12.5% ​​vs. 2.7%), p <0.03.

Conclusions
The level of knowledge of the respondents about the methods of assessing the hydration of patients was lower than about the symptoms of overhydration and dehydration. It is necessary to broaden these topics during pre- and post-graduate education and to mobilize staff for training.

słowa kluczowe:

ocena nawodnienia, odwodnienie, przewodnienie, wiedza, pielęgniarki

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.