eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znajomość tematu chorób nowotworowych i postawy związane z tym zagadnieniem wśród młodzieży i młodych dorosłych w przedziale wiekowym 15–30 lat

Anna Smelik-Markiewicz, Anna Bazan, Michał Krawczyk, Agnieszka Boratyn-Nowicka

Psychoonkologia 2016; 20 (4): 191-196
Data publikacji online: 2017/03/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Rozpoznanie choroby nowotworowej łączy się z szeregiem niewłaściwych przekonań. Celem badania była ocena ogólnej wiedzy osób do 30. roku życia na temat chorób nowotworowych oraz postaw związanych z diagnozą takiej choroby.

Materiał i metody: Korzystając z autorskiego kwestionariusza ankiety, przebadano 514 osób w wieku 15–30 lat, spośród których 73% stanowiły kobiety.

Wyniki: Prawie wszyscy ankietowani okazali się świadomi potencjalnie kancerogennego działania barwników i konserwantów (97%), możliwości zachorowania przez osoby młode (99%), a także tego, że wygląd osoby chorej nie zawsze wskazuje na czynną chorobę nowotworową (97%). Większość ankietowanych (88%) wiedziała, że nowotwory mogą być dziedziczone. Co trzeci ankietowany (33%) uważał, że choroba nowotworowa zawsze łączy się z osłabieniem, dolegliwościami bólowymi, spadkiem masy ciała, a więcej niż co czwarty (26%) nie wiązał sposobu odżywiania ze wzrostem ryzyka zachorowania. Stosunkowo często (15%) morfologia krwi była uznawana za wystarczające badanie diagnostyczne w celu wykluczenia choroby nowotworowej. Mimo tego, że większość ankietowanych (93%) potwierdziła możliwość wyleczenia nowotworu, to jednak odczucia wobec jego rozpoznania okazały się jednoznaczne – lęk przed zachorowaniem (84%) oraz skojarzenie ze śmiercią (14%). Aż 9% ankietowanych nie wykonuje badań profilaktycznych z obawy przed rozpoznaniem choroby.

Wnioski: Według autorów w kampaniach informacyjnych służących poprawie świadomości społeczeństwa szczególną uwagę powinno się zwrócić na uświadomienie tego, że osoba chorująca na nowotwór nie zawsze wygląda na chorą, dobre samopoczucie nie oznacza braku choroby, a prawidłowa dieta i szeroko pojęty styl życia jest ważnym elementem profilaktyki przeciwnowotworowej.

Introduction: The diagnosis of cancer is associated with plenty of invalid beliefs. The intention of the research was to evaluate general knowledge as well as attitudes towards cancer and its diagnosis.

Material and methods: Using an authorial questionnaire, 514 people aged 15-30 have been studied. 73% of the study population was female.

Results: Nearly all of the surveyed people were aware of preservatives’ and dyes’ carcinogenic potential (97%), the possibility of developing cancer in young age (99%) and also the fact that patients do not always present symptoms of active cancer disease (97%). 88% of the study population is aware of the possibility of inheriting cancer. One in three people believe that cancer is always associated with asthenia, pain and weight loss. 26% of interviewees do not see diet as a risk factor for developing cancer. Relatively often (15%) a simple blood count test was considered sufficient means for excluding potential cancer disease. 93% of respondents confirm that cancer is curable, their feelings concerning its diagnosis are unequivocal: fear of illness (84%) and its association with death (14%). 9% of respondents claim that they do not perform any preventive screening tests because of their anxiety over potential positive diagnosis.

Conclusions: In social campaigns used to improve public awareness, more attention should be paid to educating society that people diagnosed with cancer do not necessarily look seriously ill while general well-being does not always mean lack of disease and that proper diet is an important part of cancer prevention.
słowa kluczowe:

edukacja zdrowotna, profilaktyka, nowotwór, świadomość

referencje:
Didkowska J, Wojciechowska U. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/k/epidemiologia/ dostęp z dnia 16/06/2016.
Weis J, Faller H. Psychosocial issues of long-term cancer survivors. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2012; 55: 501-508.
American Institute for Cancer Research. February 20, 2013. Cancer Prevention: Putting it Together. Dostępne na stronie http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/cancer-prevention, dostęp z dnia 10/08/2015.
Wojciechowska U., Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/dieta/ dostęp z dnia 10/08/2015.
Schulz M. D, Atay C, Heringer J i wsp. High-fat-diet-mediated dysbiosis promotes intestinal carcinogenesis independently of obesity. Nature 2014; 514: 508-512.
Jelińska M. Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biul Wydz Farm 2005; 1: 1-9.1.
Pasz-Walczak G. Zapobieganie. Kordek R (red.). Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2013; 46-51.
National Cancer Institute. Harms of Cigarette Smoking and Health Benefits of Quitting. Dostępne na stronie http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cessation-fact-sheet /dostęp z dnia 10/08/2015
Jassem J, Krzakowski M. Nowotwory klatki piersiowej. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2013.
Raczkowska-Siostrzonek A, Pogorzelska-Stronczak B. Profilaktyka nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka jamy ustnej. Czasopismo Stomatologiczne 2005; 58: 9.
Strycharz-Dudziak M, Polz-Dacewicz M, Gołąbek W i wsp. Cigarette smoking and alcohol consumption in patients with oral cancer. Przegląd Lekarski 2009; 66: 10.
Godlewski D, Wojtyś P, Bury P. Alcohol as a cancer risk factor. Współcz Onkol 2000; 1: 13-15.
Tkaczuk-Włach, J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Prz Menopauz 2012; 4: 343-347.
Porębiak MI. Fakty i mity dotyczące chorób nowotworowych. Psychoonkologia 2008; 12: 52-57.
Peacey V, Steptoe A, Davídsdóttir S i wsp. Low levels of breast cancer risk awareness in young women: An international survey. Eur J Cancer 2006; 42: 2585-2589.
Program Badań Przesiewowych, Polska Unia Onkologii; dostępne na stronie http://www.puo.pl/badania-profilaktyczne/program-badan-przesiewowych /dostęp z dnia 10/08/2015.
Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w 2013 r., Minister Zdrowia, Warszawa 2014.
Stencel A, Błażek M, Majkowicz M i wsp. Wpływ informacji zdrowotnej zagrażającej Ja na poziom lęku wśród kobiet biorących udział w populacyjnych programach mammografii przesiewowej w Polsce. J Oncol 2011; 5: 433-438.
Trumbo CW, McComas K, Kannaovakun P. Cancer anxiety and the perception of risk in alarmed communities. Risk Analysis 2007; 2: 337-350.
Czarnecka-Iwańczuk M. Skojarzenia z chorobą nowotworową wśród studentów. Pielęgniarstwo Polskie 2011; 3: 144-149.
Nęcki Z, Górski L. Przekonania i postawy społeczne wobec chorób nowotworowych. W: Zmagając się z chorobą nowotworową. Kubacka-Jasiecka D, Łosiak W (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
Zdun-Ryżewska A, Chojnacka-Szawłowska G, Majkowicz M i wsp. Przekonania studentów medycyny dotyczące leczenia choroby nowotworowej – doniesienie wstępne. Psychoonkologia 2014; 3: 116-122.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe