eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znajomość tematu chorób nowotworowych i postawy związane z tym zagadnieniem wśród młodzieży i młodych dorosłych w przedziale wiekowym 15–30 lat

Anna Smelik-Markiewicz
1
,
Anna Bazan
1
,
Michał Krawczyk
1
,
Agnieszka Boratyn-Nowicka
2

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  2. Klinika Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 191-196
Data publikacji online: 2017/03/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Rozpoznanie choroby nowotworowej łączy się z szeregiem niewłaściwych przekonań. Celem badania była ocena ogólnej wiedzy osób do 30. roku życia na temat chorób nowotworowych oraz postaw związanych z diagnozą takiej choroby.

Materiał i metody: Korzystając z autorskiego kwestionariusza ankiety, przebadano 514 osób w wieku 15–30 lat, spośród których 73% stanowiły kobiety.

Wyniki: Prawie wszyscy ankietowani okazali się świadomi potencjalnie kancerogennego działania barwników i konserwantów (97%), możliwości zachorowania przez osoby młode (99%), a także tego, że wygląd osoby chorej nie zawsze wskazuje na czynną chorobę nowotworową (97%). Większość ankietowanych (88%) wiedziała, że nowotwory mogą być dziedziczone. Co trzeci ankietowany (33%) uważał, że choroba nowotworowa zawsze łączy się z osłabieniem, dolegliwościami bólowymi, spadkiem masy ciała, a więcej niż co czwarty (26%) nie wiązał sposobu odżywiania ze wzrostem ryzyka zachorowania. Stosunkowo często (15%) morfologia krwi była uznawana za wystarczające badanie diagnostyczne w celu wykluczenia choroby nowotworowej. Mimo tego, że większość ankietowanych (93%) potwierdziła możliwość wyleczenia nowotworu, to jednak odczucia wobec jego rozpoznania okazały się jednoznaczne – lęk przed zachorowaniem (84%) oraz skojarzenie ze śmiercią (14%). Aż 9% ankietowanych nie wykonuje badań profilaktycznych z obawy przed rozpoznaniem choroby.

Wnioski: Według autorów w kampaniach informacyjnych służących poprawie świadomości społeczeństwa szczególną uwagę powinno się zwrócić na uświadomienie tego, że osoba chorująca na nowotwór nie zawsze wygląda na chorą, dobre samopoczucie nie oznacza braku choroby, a prawidłowa dieta i szeroko pojęty styl życia jest ważnym elementem profilaktyki przeciwnowotworowej.

Introduction: The diagnosis of cancer is associated with plenty of invalid beliefs. The intention of the research was to evaluate general knowledge as well as attitudes towards cancer and its diagnosis.

Material and methods: Using an authorial questionnaire, 514 people aged 15-30 have been studied. 73% of the study population was female.

Results: Nearly all of the surveyed people were aware of preservatives’ and dyes’ carcinogenic potential (97%), the possibility of developing cancer in young age (99%) and also the fact that patients do not always present symptoms of active cancer disease (97%). 88% of the study population is aware of the possibility of inheriting cancer. One in three people believe that cancer is always associated with asthenia, pain and weight loss. 26% of interviewees do not see diet as a risk factor for developing cancer. Relatively often (15%) a simple blood count test was considered sufficient means for excluding potential cancer disease. 93% of respondents confirm that cancer is curable, their feelings concerning its diagnosis are unequivocal: fear of illness (84%) and its association with death (14%). 9% of respondents claim that they do not perform any preventive screening tests because of their anxiety over potential positive diagnosis.

Conclusions: In social campaigns used to improve public awareness, more attention should be paid to educating society that people diagnosed with cancer do not necessarily look seriously ill while general well-being does not always mean lack of disease and that proper diet is an important part of cancer prevention.
słowa kluczowe:

edukacja zdrowotna, profilaktyka, nowotwór, świadomość

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.